A Second Person Has Experienced Sustained Remission From HIV-1, According To A Case Study To Be Published Tuesday In The Journal Nature.

Вторпат во историјата е излекуван пациент инфициран со HIV

Студијата изведена врз вториот пациент кој бил подлегнат на успешна трансплатација на матични клетки од донор со ген за HIV-резистентност, покажале дека не постои активна вирусна инфекција 30 месеци после прекинување на антиретровиралната терапија, се вели во новата студија на случај објавена месецов во The Lancet HIV.

Иако не била присутна активна вирална инфекција кај пациентот, во примероците од ткивата било забележано дека постојат остатоци од интегрирана HIV-DNA, што било случај и кај првиот пациент излечен од HIV. Авторите сметаат дека овие остатоци од вирусен геном можат да се сметаат за т.н. ,,фосили”, бидејќи најверојатно не се способни да предизвикаат репликација на вирусот.

Важно е да се напомене дека ваков тип на третман е високоризичен и треба да се употребува како последна линија на третман кај HIV позитивни пациенти со животозагрозувачки хематолошки малигни болести и не претставува можност за потенцијален третман кај пациенти кои се на успешна антиретровирална терапија.

Во 2011, пациент од Германија (наречен ,,Берлински пациент”) бил првиот ХИВ позитивен пациент за кој е репортирано излекување од вирусот три и пол години по сличен третман. Овој третман вклучувал изложеност на радијација на целото тело, два циклуса на трансплантација на матични клетки од пациент кој имал ген (CCRP5Δ32/Δ32) кој му давал резистентност на HIV и соодветна последователна хемотерапија. Трансплантираните клетки оневозможиле вирусот да се реплицира во Т-клетките на пациентот така што новосоздадените клетки ја имале мутацијата за резистентност кон HIV, а радијацијата и хемотерапијата ги таргетирале старите клетки, создадени пред интервенцијата, во кои веќе бил инкорпориран вирусниот геном.

Пациентот од новата студија (наречен ,,Лондонски пациент”) бил подложен на еден циклус на трансплантација и хемотерапија со редуциран интензитет, без изложеност на радијација на целото тело. Во 2019 година за овој пациент било репортирано дека бил во ремисија во однос на вирусот, а оваа студија обезбедила негово следење во период од 30 месеци и развој на модел за анализа за предвидување на шансите за повторно избивање на вирусот.

Биле направени ултрасензитивни тестови за испитување на вирусното оптоварување од цереброспиналната течност, цревата и лимфното ткиво, изведени 29 месеца после прекинување на антиретровиралната терапија. Примерок на крв за испитување на бројот на вирусни партикли биле земени на триесетиот месец по прекинот на терапијата. Дополнително бил испитан и бројот на CD4 клетките (индикатор за имуниот систем и успешноста на трансплантацијата) 29 месеца по прекинување на терапијата, како и степенот во кој имуните клетки на пациентот биле заменети со оние со генетски код идентичен како кај донорот.

Не била детектирана активна вирална инфекција во примероците од крв 30 месеци по прекинување на антиретровирусната терапија, како и во примероците од цереброспинална течност, ејакулат, интестинално и лимфно ткиво 29 месеци по прекин на терапијата.

Пациентот имал број на CD4 клетки во референтните граници, што укажува на тоа дека се работи за успешно заздравување,  при што овој тип на клетки бил заменет со клетки кои потекнуваат од матичните клетки од ХИВ резистентниот донор. Освен тоа, 99% од клетките на имуниот систем потекнувале од матичните клетки на донорот, индикација за успешна трансплатација на матичните клетки.

Бидејќи не е возможно да се определи пропорцијата на клетки кои потекнуваат од матичните клетки на донорот во сите делови од телото на пациентот (на пример не е возможно определување во некои ткива, како на пример лимфните јазли), авторите употребиле аналитички модел со кој ја предвиделе веројатноста за целосно клиничко и функционално излекување врз база на две возможни сценарија. Доколку 80% од клетките на пациентот потекнуваат од матичните клетки на донорот, веројатноста за излекување е 98% , а доколку од трансплантираните клетки доаѓаат 90%, тогаш веројатноста за излекување е 99%.

Споредено со третманот кој го примил ,,Берлинскиот пациент”, авторите нагласуваат дека третманот на ,,Лондонскиот пациент” претставува еден чекор напред кон помалку интензивен третман, покажувајќи дека долготрајна ХИВ ремисија може да биде постигната и со редукција на интензитетот на хемотерапијата, со употреба на само еден циклус на трансплатација и без изложеност на радијација врз целото тело.

REFERENCE:

Evidence for HIV-1 cure after CCR5Δ32/Δ32 allogeneic haemopoietic stem-cell transplantation 30 months post analytical treatment interruption: a case report, Published on 10.03.2020

Ravindra Kumar Gupta, Dimitra Peppa, Alison L Hill, Cristina Gálvez, Maria Salgado, Matthew Pace et al., Evidence for HIV-1 cure after CCR5Δ32/Δ32 allogeneic haemopoietic stem-cell transplantation 30 months post analytical treatment interruption: a case report,The Lancet HIV, 2020

https://www.thelancet.com/journals/lanhiv/article/PIIS2352-3018(20)30069-2/fulltext

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.