Damaged Nerve Cells, Concept For Neurodegenerative And Neurological Disease, Tumors, Brain Surgery.

Терапевтска ефикасност на perampanel како уникатен антиепилептичен лек

Терапевтска ефикасност на perampanel како уникатен антиепилептичен лек

Научни сознанија добиени во неодамнешната студија PROVE посочуваат дека пациентите со епилепсија третирани со perampanel при рутинска клиничка здравствена грижа презентирале позитивни стапки на контрола на епилептичните напади и продолжена ефикасност до 2 години следење. Резултатите биле презентирани на годишниот состанок на Американското друшво за епилепсија оваа година (анг. 2019 American Epilepsy Society Annual Meeting) во Балтимор, Мериленд.

Perampanel е уникатен антиепилептичен лек наменет за перорална администрација и поседува долг полуживот на елиминација. Perampanel се дозира еднаш дневно и е индициран во третман на епилептични напади со парцијален почеток и примарни генерализирани тонично-клонични епилептични напади. Досега постоеше недостиг на податоци од широка хетерогена употеба на perampanel како антиепилептичен лек во САД. Затоа, истражувачите ги анализирале резултатите од PROVE студијата (ретроспективна, мултицентрична, неинтервенциска студија од фаза 4) во која биле евалуирани стапката на контрола на епилептични напади, безбедноста, ефикасноста и дозирањето на perampanel кај пациенти со епилепсија во текот на рутинска клиничка здравствена грижа. Истражувачите ги искористиле податоците од медицинските досиеја на пациентите кај кои бил започнат третман со perampanel во временски период од 2014-2019.

Во оваа систематска анализа биле вклучени 1152 пациенти на возраст од 18 години и постари, 292 пациенти на возраст од 12-18 години и 241 пациент на возраст помала од 12 години. Од 1703 вклучени во Safety Analysis Set, 1676 биле на адјунктивна терапија со perampanel (односно како додатен лек на основната терапија), 33 примале perampanel како примарна монотерапија и 14 како секундарна монотерапија. Најчест дозажен режим вклучувал дневна доза на perampanel од 4, 6, 8 и 2 mg.

После 24 месеци третман со perampanel во рамките на рутинска клиничка здравствена грижа, 48,1% од пациентите го продолжиле третманот со задржана ефикасност. Во временска точка од 22-24 месеци, просечната редукција на фрекфенцијата на епилептични напади била 89,4%, стапката на терапевтски одговор кај 50% од испитаниците била 76,5% и кај 39,2% од испитаниците била постигната целосна контрола на епилептичните напади.

Најчести несакани настани кои биле идентификувани се агресија, иритабилност и вртоглавица.

Недостатоците на студијата биле мал број на пациенти (21) кај кои бил евалуиран терапевтскиот исход на крајот на студијата (поточно на 22-24 месеци), и пристрастноста при исклучување на пациентите кај кои терапијата на не резултирала со посакуван исход, особено после 22-24 месеци што може да резултира со зголемена стапка на позитивни терапевтски исходи и контрола на епилептични напади.

Референци:

  1. Wheless J, Patten A, Malhorta M, et al. Perampanel in Real-World Clinical Care of Patients with Epilepsy: Results from the Retrospective, Phase IV PROVE study. Accessed 12/2019.
  2. Eisai Presents New Seizure Freedom and Adherence Data Related to Anti-Epileptic Drug FYCOMPA® at the 2019 American Epilepsy Society Annual Meeting [press release]. Published December 9, 2019. PR Newswire website. https://www.prnewswire.com/news-releases/eisai-presents-new-seizure-freedom-and-adherence-data-related-to-anti-epileptic-drug-fycompa-at-the-2019-american-epilepsy-society-annual-meeting-300971051.html. Accessed 12/2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.