Име:                                                        Александар Јово Димовски

Место и дата на раѓање:                    Скопје, 18.X.1962

Едукација/звање:         1976 – 1980    Гимназија „Ј.Б.Тито„ – Скопје

                                         1981 – 1987    Доктор по медицина, Медицински факултет, Универзитет

„Св.Кирил и Методиј“ (УКИМ), Скопје, Македонија

1989 -1990      International Research Fellow, Department of Cell and Molecular

Biology, Medical College of Georgia, Augusta, USA

1992 -1993      International Research Fellow and PhD candidate, Department of Cell

and Molecular Biology, Medical College of Georgia, Augusta, USA

1993                Доктор на науки, Универзитет Лимбург, Мастрихт, Холандија

1995                Visiting scientist, International Centre for Genetic Engineering and

Biotechnology (ICGEB), Trieste, Italy

Работно искуство/:    1987 – 1994      Помлад асистент, Истражувачки центар за генетско

звање                                                      инженерство и биотехнологија (ИЦГИБ), Македонска академија

на науките и уметностите (МАНУ), Скопје

1994 – 1999    Научен соработник, ИЦГИБ, МАНУ, Скопје

1996                Визитинг професор, Медицински факултет, Кувајт

1999 – 2002    Виш научен соработник, ИЦГИБ, МАНУ, Скопје

2002 – 2007    Вонреден професор, Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје

(предмети: молекуларна биологија со генетика, имунологија со

имунохемија и фармакогенетика)

2007 – сега     Визитинг професор, Универзитет во Ниш, Србија

2007 – сега     Редовен професор, Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје

(предмети: молекуларна биологија со генетика, имунологија со

имунохемија и фармакогенетика)

Функција:                      1999 – 2002    Шеф на лабораторија, ИЦГИБ, МАНУ, Скопје

1998 2002    Научен секретар, Интердисциплинарни студии по молекуларна

биологија и генетско инженерство, ИЦГИБ–МАНУ/УКИМ, Скопје

2002 – 2005    Раководител на Институт за фармацевтска хемија, Фармацевтски

факултет, УКИМ, Скопје

2005 – 2008    Продекан, Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје

2008 – 2013    Декан, Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје

2008 – 2017    Основач и раководител, Лабораторија за биомолекуларни

фармацевтски анализи, Фармацевтски факултет, УКИМ, Скопје

2017 – сега     Раководител, Истражувачки центар за генетско инженерство и биотехнологија, МАНУ, Скопје

Комисии /                      2004 – 2006    Член, Технички комитет за медицина и здравје, Европско

работни тела                                         здружение за наука и технологија при Европската научна

фондација (COST), Европска комисија, Брисел

2006 – 2014    Член, Комитет за биомедицина и биомолекуларни науки, COST,

Европска комисија, Брисел

2004 – сега     Liason Officer, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, Trieste, Italy

2003 – 2006    Член, Национална агенција за акредитација на високото образование, Министерство за образование и наука, Скопје

2005 – 2007    Национален координатор за истражувања во областа на

медицинските науки, Министерство за образование и наука, Скопје

2009 – 2012    Член, Совет за наука, Министерство за образование и наука, Скопје

2015 – 2017    Член, Комисија за лекови, МАЛМЕД, Скопје

2017 –              Член, Комисија за малигни болести, Министерство за здравство

 

Членство во                1988 – 2010    Член, Македонско здруженије за биохемија

здруженија:                 2010 – сега     Председател, Македонско здружение за биохемија и

молекуларна биологија

2005 – сега     Ко-основач и podpredsedatel, Македонско

здружение за медицинска генетика

2005 – сега     Европско здружение за медицинска генетика

2010 – 2015    Ко-основач и podpredsedatel, Македонско здружение за фармакоекономија и истражување на исходот од терапијата-ISPOR

Учество во комисии/работни тела за подготовка на стратешки документи:

 1. Програма за развој на научно-истражувачка дејност до 2010 година (2006) (37 учесници)
 2. Стратегија за превенција, дијагноза, терапија и следење на пациенти со колоректален карцином (2008), Проф.др.Васко Василевски, Проф.др.Зоран Караџов, Проф.др.Никола Јанкуловски, Проф.др.Љубе Ивковски, Асс.др.Наталија Петрушевска, Проф.др.Александар Димовски
 3. Прирачник за белодробен карцином – водич за дијагноза, терапија и прогноза (2011), Проф.др.Томе Стефановски, Проф.др.Зоран Спировски, д-р. Даниел Ѓурчинов, Проф.др.Гордана Петрушевска, Проф.др.Љубе Ивковски, др. Симонида Јовановска-Црвенкова, Проф.др.Александар Димовски
 4. Национална програма за научно-истражувачката и развојната дејност во Република Македонија (2012-2016) (11 учесници)

Учество во научно-истражувачки проекти:

 1. “Molecular characterisation of thalassemias in Yugoslavia” 1987-1990, финансиран од YU-USA Joint funds for Science and Technology; учесник
 2. “Примена на методите на генетското инженерство и биотехнологија во превенцијата, дијагнозата и терапијата во хуманата и ветеринарна медицина”, 1989-1992, финансиран од Сојузниот фонд за наука и технолошки развој на СФРЈ; учесник
 3. “Истражувања на молекуларните основи на болестите во Република Македонија” 1995-1997 и 1997-2000, финансиран од Министерството за образование и наука на Македонија, учесник;
 4. “Human Globin Gene Regulation”, 1998-2000, финансиран од Македонско – американскиот заеднички фонд за наука и технологија, учесник;
 5. “Factors affecting the fetal hemoglobin levels”, 1998-2000, финансиран од UNIDOICGEB, Trieste, Italy, учесник
 6. “HPV инфекција и специфични хромозомски абнормалности во етиопатогенезата на цервикалниот карцином”, 1997-2002, финансиран од научниот фонд на МАНУ, учесник;
 7. “Молекуларни основи на колоректалниот карцином”, 1998-2000, финансиран од научниот фонд на МАНУ, учесник
 8. “Reconstruction of the Postgraduate studies in molecular biology and genetic engineering at the University “St. Cyril and Methodius”, Skopje, 1998-2000, финансиран од TEMPUS – PHARE, учесник;
 9. “Pharmacological treatment of thalassemias” 1999-2000, финансиран од Националниот институт за здравје (NIH), Bethesda, USA, учесник
 10. “Молекуларни аспекти на хемохроматозата во Македонија” 2001-2003, финансиран од научниот фонд на МАНУ, учесник;
 11. “Molecular citogenetics of solid tumors” 2004-2006, финансиран од Министерството за образование и наука на Македонија како подршка за учество во COST акција B-19, главен истражувач
 12. “Изолација на термостабилни DNA полимерази” 2005-2006, финансиран од фондот за технолошки развој на Министерството за образование и наука на Македонија, главен истражувач
 13. “Public and Physicians’ awareness of genetic testing in Southern and Central European Countries” 2004, финансиран од UNESCO-ROSTE, учесник;
 14. “Restructuring of Pharmacist Education in R. Macedonia” 2004-2007, financed by TEMPUS-PHARE одговорен наставник
 15. “Molecular predictive markers of efficacy/toxicity of capecitabine based treatments of colorectal cancer – phase IV clinical study“ 2006-2008, , финансиран од Hoffmann La Roche – Representative Office Skopje, главен истражувач
 16. “Oxidative stress, DNA damage and genetic variants in prostate cancer” 2006-2008, финансиран од Министерството за образование и наука на Македонија во рамките на билатералната научна соработка помеѓу Македонија и Турција, главен истражувач
 17. “Prognostic and predictive markers in colorectal cancer mangaement” 2007-2010, финансиран од ICGEB-Trieste, главен истражувач
 18. “Прогностички и предиктивни маркери во терапијата на колоректалниот карцином“ 2010 – 2011, финансиран од Министерството за образование и наука на Македонија во рамките на билатералната научна соработка помеѓу Македонија и Словенија, главен истражувач
 19. Молекуларни маркери за ефикасност/токсичност за ефикасност/токсичност на терапија со капецитабин кај пациенти со колоректален карцином’’, 2010-2012, финансиран од Министерството за образование и наука на Македонија, главен истражувач
 20. “Cooperation studies on inherited susceptibility to colorectal cancer” COST Action BM-1206, 2013-2017, учесник;
 21. “Genetic factors for development and therapy of colorectal cancer”, 2015-2018, финансиран од ICGEB-Trieste, главен истражувач
 22. “Генетски фактори одговорни за развој на колоректалниот карцином“, 2016-2018, финансиран од фондот за научно-истражувачка дејност на МАНУ, главен истражувач

Учество во практична/теоретска настава за обука во рамки  на курсеви и школи

 1. “Application of Genetic Engineering and Biotechnology in Human and Veterinary Medicine”, April 8-19 и повторен May 6-17, 1991, организиран од ИЦГИБ/МАНУ, 60 учесници, коспонзориран од УНЕСКО/УНДП;
 2. “Application of Recombinant DNA Technology in Human Medicine”, November 14-22, 1992, организиран од ИЦГИБ/МАНУ, 12 учесници, коспонзориран од ФЕБС и УНЕСКО/УНДП;
 3. “Nucleic Acids Based Methods in Human and Veterinary Medicine”, May 25-30, 1998, организиран од ИЦГИБ/МАНУ, 20 учесници, спонзориран од ИЦГЕБ/УНИДО
 4. “PCR Based Methods in the Detection of Inherited, Infectious and Malignant Diseases”, Sept 27-Oct 2, 1999, организиран од ИЦГИБ/МАНУ, 20 учесници, спонзориран од ФЕБС;
 5. Real-time PCR training for detection of avian influenca in Macedonia, FAO expert, 2007, обука за вработените на Ветеринарниот факултет, УКИМ, Скопје
 6. Real-time PCR тренинг за детекција на swine influencа, 2009, обука за вработените во Институтот за јавно здравје, Скопје

Менторство на магистерски теми

 1. Молекуларни основи на генетската предиспозиција на колоректален карцином, др. Ана-Марија Стефановска – магистерски труд
 2. Фармакогенетски профил на СУЛТ1А1 полиморфизмот, Зоран Стерјев – Магистерски труд
 3. Влијанието на генетските варијанти во гените со ниска пенетрантност на ризикот за развој на колоректален карцином кај пациентите од Република Македонија, Александра Капедановска – магистерски труд
 4. Микрорибонуклеински киселини кај колоректалниот карцином, Надица Матевска – магистерски труд
 5. Полиморфизмите во НАТ1 и НАТ2 гените во популацијата на Република Македонија, Анета Аневска – магистерски труд (во изработка)

Менторство на докторски теми

 1. Оксидативен стрес, ДНК оштетување и генетски варијанти кај карциномот на простата, М-р. Зорица Арсова – Сарафиновска – Докторски труд
 2. Молекуларна основи на наследните и стекнатите карциноми на дебелото црево, М-р. Марија Хиљадникова Бајро – Докторски труд
 3. Евалуација на молекуларни маркери кај орален карцином, (komentor) Др. Јулиан Кирков, Клиника за максилофацијална хирургја, Скопје – Докторски труд
 4. Фармакоекономика на индивидуализирана терапија – Д-р. Дејан Лаковски – Докторски труд (во изработка)
 5. Популациска карактеризација на молекуларни дефекти во сигнални патеки вклучени во развојот на колоректален карцином, М-р. Надица Матевска – Докторски труд (во изработка)
 6. Избран наставник за ментор во рамките на новите докторски студии (темата ќе биде одредена накнадно) – М-р. Александар Ефтимов
 7. Избран наставник за ментор во рамките на новите докторски студии (темата ќе биде одредена накнадно) – М-р. Marija Staninova
 8. Прогностичка сигнификантност на ДНК метилација и нивото на тумор супресивни миРНА кај оралниот карцином, (komentor) Сузана Божовиќ, Клиника за максилофацијална хирургија, Скопје – Докторски труд

Учество во изведување на експериментален дел и стручен совет за изработка на докторски дисертации од други институции

 1. Имунофенотипизација на клетките од периферната крв и коскената срцевина во дијагностика и во клиничката стратификација на пациентите со акутна леукемија. Др. Ирина Пановска – Ставридис, Клиника за хематологија, Скопје
 2. Евалуација на молекуларните нарушувања кај Вогелстејновиот модел на колоректална карциногенеза – прогностичка вредност, Д-р. Тони Јосифовски, Клиника за абдоминална хирургија, Скопје
 3. Предиктивни и прогностички маркери кај карциномот на простата. Д-р. Даниел Петровски, Клиника за урологија, Скопје
 4. Евалуација на новиот прогностички номограм и индекс на преживување во прогнозата, индивидуалниот тераписки пристап и исходот на пациентите со хронична лимфоцитна леукемија, Д-р Сања Трајкова, Клиника за хематологија, Скопје
 5. Алгоритам на дијагноза, терапија и прогноза на мултипниот миелом во новата ера на терапевтици. Д-р Светлана Крстевска Балканов, Клиника за хематологија
 6. Генетски предиктори на опиоидна осетливост при третман на болка после колоректална хирургија, Д-р. Вања Џамбазовска Трајковска, Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедија, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар

Преводи и стручна редакција на учебници

 1. Molecular and Cell Biology, Shaum’s Easy Outlines, 2004, McGraw-Hill (192 стр)
 2. Immunology- An Illustrated Outline, David Male, 2004, Elsevier Science Limited (192 стр)
 3. Essentials od clinical immunology, Chapel, M. Haeney, S. Misbah, N. Snowden, 2006 Blackwell Publishing Limited (358 стр)
 4. The pharmacological basis of therapeutics, LL Branton, JS Leyzo, KL. Parker, 2006, (2018 стр), стручна редакција на превод на глава 1-5, 51 и 52, (256 стр.)
 5. Molecular Biology, Concepts and experiments, Gerald Carp, 2007 John Wiley & Sons (843 стр) ВО ПЕЧАТ
 6. Pharmacogenetics, Wendell W.Weber, 2008, Oxford University Press, (344 стр.) ВО ПЕЧАТ

Учество во подготовка, изработка и објавување на 186 трудови со просечен импакт фактор од 3,3 и цитирани 997 пати во меѓународни научни часописи, и тоа

а)    79 оригинални научни трудови објавени во часописи со импакт фактор (IF)

 1. Dimovski, A., Efremov, D.G., Jankovic, L., Juricic, D., Zisovski, N., Stojanovski, N., Nikolov, N., Petkov, G.T., Reese, A.L., Stoming, T.A., Efremov, G.D. and Huisman, T.H.J.: b-Thalassemia in Yugoslavia. Hemoglobin 1990; 14:15-24 (IF 1994 = 1.102; 2010 = 1,414),
 2. Petkov, G.H., Efremov, G.D., Efremov, D.G., Dimovski, A., Tchaicarova, P., Tchaicarov, R., Rogina, B., Agarwal, S., Kutlar, A., Kutlar, F., Reese, A.L., Stoming, T.A. and Huisman, T.: b-Thalassemia in Bulgaria. Hemoglobin 1990; 14:25-33(IF 1994 = 1.102; 2010 = 1,414)
 3. Efremov, D.G., Dimovski, A.J., Jankovic, L. and Efremov, G.D.: Mutant oligonucleotide extension amplification: A nonlabeling polymerase-chain-reaction-based assay for the detection of point mutations. Acta Hematologica 1991; 85:66-70 (IF 1994 = 0,729; 2010 = 1,316)
 4. Lanclos, K.D., Oner, C., Dimovski, A.J., Gu,Y-.C. and Huisman, T.H.J.: Sequence variations in the 5’ flanking and IVS-II regions of the Gg– and Ag-globin genes of bS chromosomes with five different haplotypes. Blood 1991; 77:2488-2496 (IF 1994 = 8,279; 2010 = 10,558)
 5. Dimovski, A.J., Oner, C., Agarwal, S., Gu, Y-.C., Gu, L-.H., Kutlar, F., Lanclos, K.D. and Huisman, T.H.J.: Certain mutations observed in the 5’ sequences of the Gg– and Ag-globin genes of bS chromosomes are specific for chromosomes with major haplotypes. Acta Hematologica 1991; 85:178-181 (IF 1994 = 0,729; 2010 = 1,316)
 6. Plaseska, D., Dimovski, A.J., Wilson, J.B., Webber, B.B., Hume, H.A. and Huisman, T.H.J.: A new variant with an extended b chain due to a deletion of Asp, Gly, Leu at positions 73, 74, 75, and an insertion of Ala, Arg, Gys, Gln at the same location. Blood 1991; 77:178-181 (IF 1994 = 8,279; 2010 = 10,558)
 7. Oner, R., Agarwal, S., Dimovski, A.J., Efremov, G.D., Petkov, G.H., Altay, C., Gurgey, A. and Huisman, T.H.J.: The G-A mutation at position +22 3’ to the Cap site of the b-globin gene as a possible cause for a b-thalassemia. Hemoglobin 1991; 15:67-76 (IF 1994 = 1.102; 2010 = 1,414)
 8. Jankovic, L., Dimovski, A.J., Kollia, Pl, Karageorga, M., Loukopoulos, D. and Huisman, T.H.J.: A C->G mutation at nt. position 6 3’ to the terminating codon may be the cause of a silent b-thalassemia. J. Hematol. 1991; 54:289-293 (IF 1994 = 0,514; 2010 = 1,324)
 9. Efremov, D.G., Dimovski, A.J. and Efremov, G.D.: Detection of b-thalassemia mutations by ASO hybridization of PCR amplified DNA with digoxigenin ddUTP labeled oligonucleotides. Hemoglobin 1991; 15:525-533 (IF 1994 = 1.102; 2010 = 1,414)
 10. Plaseska, D., Jankovic, L., Dimovski, A.J., Milenovic, D., Juricic, D. and Efremov, G.D.: Hb Yokohama [b31(B31)Leu->Pro] detected as a de novo mutation in a Yugoslavian boy. Hemoglobin 1991; 15:469-476 (IF 1994 = 1.102; 2010 = 1,414)
 11. Plaseska, D., Dimovski, A.J., Jankovic, L., Sukarova, E., Efremov, G.D., Gebauer, E. and Jerance, D.: Hb Hoshida [b43(CD2)Glu-.Gln] observed in a Yugoslavian family. Hemoglobin 1991; 15:531-543 (IF 1994 = 1.102; 2010 = 1,414)
 12. Jankovic, L., Dimovski, A.J., Efremov, G.D., Juricic, D.: A mutation at CDs 82/83 (-G) observed in a Yugoslavian family with heterozygosity for b-thalassemia.  Hemoglobin 1992; 16:291-294 (IF 19941.102; 2010 = 1,414)
 13. Oner, C, Dimovski, A.J., Altay, C., Gurgey, A., Gu, Y.C., Huisman, T.H.J., and Lanclos K.: Sequence variations in the 5′ hypersensitive site-2 in the locus control region of bS chromosomes are associated with different levels of fetal globin in hemoglobin S homozygotes. Blood 1992; 79:813-819 (IF 1994 = 8,279; 2010 = 10,558)
 14. Jankovic, L., Dimovski, A.J., Sukarova, E., Juricic, D., and Efremov, G.D. A new mutation in the b-globin gene (IVS-II 850 G->C) found in a Yugoslavian b-thalassemia heterozygote. Hematologica 1992; 77:119-121 (IF 1994 = 1,09; 2010 = 6,532)
 15. Oner, C., Dimovski, A.J., Olivieri, N.F., Schiliro, G., Codrington, J.F., Fattoum, S., Adekile, A.D., Oner, R., Yuregir, G.T., Altay, C., Gurgey, A., Gupta, R.B., Jogessar, V.B., Kitundu, M.N., Loukopoulos, D., Tamagnini, G.P., Ribeiro, M.L.S., Kutlar,F.,Gu,L.H.,Lanclos,K.D. and Husiman,T.H.J.: bS haplotypes in various world populations. Hum Genet 1992; 89:99-104 (IF 19952,551; 2010 = 5,047)
 16. Beris, Ph., Kitundu, M.N., Baysal, E., Oner, C., Lanclos, K.D., Dimovski, A.J., Kutlar, F., Huisman, T.H.J. Black b-thalassemia homozygotes with specific sequence variations in the 5′ hypersensitive site 2 of the locus control region have high levels of fetal hemoglobin. Am J Hematol 1992; 41:97-101(IF 1994 = 1,744; 2010 = 3,576)
 17. Dimovski, A.J., Efremov, D.G., Jankovic, L., Plaseska D. and Efremov, G.D.: A b -thalassemia due to a 1605 bp deletion of the 5′b-globin gene region. Brit J Haematol 1993; 85:143-147 (IF 19942,568; 2010 = 4,942)
 18. Adekile, A.D., Dimovski, A.J., Oner, C., Lanclos, K.D. and Huisman, T.H.J.: Haplotype specific sequence variations in the locus control region (5′ hypersensitive sites 2,3,4,) of bS Hemoglobin 1993; 17:475-478 (IF 1994 = 1.102; 2010 = 1,414)
 19. Sikole, A., Efremov, D.G., Dimovski, A.J., Efremov , G.D. and Polenakovic, M.: Hemoglobin F levels  in  end-stage  renal  disease patients after correction of anemia with  Nephron 1993; 65:482-484 (IF 19941,441; 2010 = 2,743)
 20. Curuk, M.A., Dimovski, A.J., Baysal, E., Gu, L-.H., Kutlar, F., Molchanova, T.P., Webber, B.B., Altay, C., Gurgey, A. and Huisman, T.H.J.: Hb Adana or a259(E8)Gly->Aspb2, a severely unstable a1 variant, observed in combination with the -(a)20.5 kb a-thal-1 deletion in the Turkish patients. J.Hematol. 1993; 44:270-275 (IF 1994 = 1,744; 2010 = 3,576)
 21. Dimovski, A.J., Divoki, V., Adekile, A.D., Baysal, E., Wilson, J.B., Prior, J.F., Raven, J.L. and Huisman, T.H.J.: A novel deletion of 27 kb including the b-globin gene and the locus control region 3′ HS-1 regulatory sequence: bo-thalassemia of hereditary persistece of fetal hemoglobin. Blood 1994; 83:822-827 (IF 1994 = 8,279; 2010 = 10,558)
 22. Dimovski, A.J., Adekile, A.D., Divoku, V., Baysal, E. and Huisman, T.H.J.: Polymorphic pattern of the (AT)x(T)y motif at -530 5′ to the b-globin gene in over 40 patients homozygous for various b-thalassemia mutations.J.Hematol, 1994; 45:51-57 (IF 1994 = 1,744; 2010 = 3,576)
 23. Boletini, E., Svobodova, M., Divoky, V., Baysal, E., Curuk, M.A., Dimovski, A.J., Liang, R., Adekile, A.D. and Huisman, T.H.J.: Sickle cell anemia, sickle cell b-thalassemia, and thalassemia major in Albania: characterization of mutations.Genet. 1994; 93:182-187 (IF 19952,551; 2010 = 5.047)
 24. Dimovski, A.J., Adekile, A.D. and Huisman, T.H.J.: The in vivo expression of the globin genes of the b cistron in g-, d-, and db-thalassemia heterozygotes. Experientia 1994; 50:167-170 (IF 1994 = 615)
 25. Efremov, D.G., Dimovski, A.J., Baysal, E., Ye, Z., Adekile, A.D., Ribeiro, M.L.S., Schiliro, G., Altay, C., Gurgey, A., Efremov, G.D. and Huisman, T.H.J: Possible factors  influencing  the  hemoglobin  and fetal hemoglobin levels in patients with b-thalssemia due to a homozygosity for the IVS-I-6 (T->C) mutation. J.Haemat. 1994; 86:824-830 (IF 19942,568; 2010 = 4,942)
 26. Efremov, D.G., Dimovski, A.J., Sukarova, E., Schilliro, G., Zisovski, N., Efremov, G.D., Burrone, O.R. and Huisman, T.H.J.: g-mRNA and HbF levels in b-thalassemia. J.Haemat. 1994; 88:311-317 (IF 19942,568; 2010 = 4,942)
 27. Dimovski, A.J., Efremov, D.G., Gu, L-.H. and Huisman, T.H.J.: The relative levels of bA and bS mRNAs in Hb S heterozygotes, in patients with Hb S-b+-thalassemia and in patients with Hb S-b+-HPFH. J.Heaematol. 1994; 87:353-357, 1994 (IF 1994 = 2,568; 2010 = 4,942)
 28. Efremov, D.G., Dimovski, A.J. and Huisman, T.H.J.: The -158 (T-C) promoter mutation is responsible for the increased transcrition of the 3’g gene in the Atlanta type of HPFH. Blood 1994; 83:3350-3357 (IF 1994 = 8,279; 2010 = 10,558)
 29. Efremov, G.D., Dimovski, A.J., Popovski, Z., Janeva, S., Plaseska, D., Simjanovska, L., Sukarova, E., Momirovska, A., Lazarevski, M.,Kuljan,R.: The g-Globin Gene Rearrangements in Newborns from the Republic of Macedonia. Hemoglobin 1996; 20:401-414 (IF 1996 = 0,906; 2010 = 1,414)
 30. Dimovski, A.J., Baysel, E., Efremov, D.G., Prior, J.F., Raven, J.L., Efremov, G.D. and Huisman, T.H.J.: A Large b-Thalassemia deletion in a family of Indonesian-Malay Descent. Hemoglobin 1996; 20:377-392 (IF 1996 = 0,906; 2010 = 1,414)
 31. Sukarova, E., Dimovski, A.J., Tchaicarova, P., Petkov,G., and Efremov,G.D. ALU insertion as a couse of a severe form of Hemophilia A. Acta Hematologica 2001; 106:126-129 (IF 2001 = 0,796; 2010 = 1,316)
 32. Stefanovska,A-M, Jasar, D., Zografski, G., Josifovski, T., Panovski, T., Jankova, R., Spiroski, M., Efremov, G.D., Dimovski, A.J.: TbR-I(6A) Polymorphism is not a Tumor Susceptibility Allele in Macedonian Colorectal Cancer Patients. Cancer Research 2001; 61: 8351-8352 (IF 2001 = 302; 2010 = 8.234)
 33. Stefanovska, A-M, Plaseska-Karanfilska, D., Jasar, D., Zografski, G., Panovski, M., Efremov, G.D, Dimovski, AJ. Microsatellite instability of colorectal cancers among Macedonian patients. Balcan J Med Genetics 2001; 4: 11-16 (IF 2010 = 075)
 34. Stefanovska, A.M., Efremov, G.D., Jasar, D., Zografski, G., Josifovski, T., Panovski, T., Dimovski, AJ., G480A Polymorphism in the Cyclin D1 Gene in Colorectal Cancer. Balcan J Med Genetics 2002; 5:27-30
 35. Stefanovska, A.M., Efremov, G.D., Jasar, D., Zografski, G., Josifovski, T., Panovski, T., Dimovski, AJ. A rapid method for the detection of allelic imbalance of the long arm of chromosome 18 in colorectal cancer. Balcan J Med Genetics 2002; 5:21-21 (IF 2010 = 075)
 36. Koceva S., Dimovski AJ, Plaseska-Karanfilska D., Stefanovska A-M., Vlaski-Jekic S., Efremov,GD: Molecular Analisis of Huntington’s Disease in the Republic of Macedonia. Balcan J Med Genetics 2002; 5:47-50 (IF 2010 = 075)
 37. Simjanovska, L.J., Kicurovska, M., Plaseska-Karanfilska, D., Dimovski, A.J., Duma, A., Efremov, G.D.DNA paternity testing of 5-year-old exhumed remains. Balkan J Med Genetics 2004; 7(1&2):61-66 (IF 2010 = 075)
 38. Stefanovska, A-M, Jasar, D, Zografski, G, Josifovski, T, Panovski, T, Efremov, GD, Dimovski, AJ. Molecular characterization of Familial Adenomatous Polyposis in Macedonia. Balcan J Med Genetics 2004; 7(1&2):33-40 (IF 2010 = 075)
 39. Sterjev Z, Josifovski T, Panovski M, Suturkova L, Dimovski AJ. The SULT1A1 allele with low potential for estrogen inactivation is associated with reduced colorectal cancer risk in postmenopausal woman. Balcan J Med Genetics 2005; 8(3&4):43-48 (IF 2010 = 075)
 40. Aydin A, Arsova-Serafinovska Z, Sayal A, Eken A, Erdem O, Erten K and Dimovski AJ. Oxidative stress and antioxidant status in nonmetastatic prostate cancer and benign prostate hyperplasia. Clinical Biochemistry 2006; 39(2):176-179 (IF 2006 = 2,331; 2010 = 043)
 41. Arsova-Sarafinovska Z, Aydin A, Sayal A, e Eken A, Erdem O, Savas A, Erten K, Ozgok Y, Dimovski A. Rapid and Simple Determination of Plasma and Erythrocyte MDA Levels in Prostate Cancer Patients by a Validated HPLC Method. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies 2007; 30: 2435–2444 (IF 200 = 997; 2010 = 0.953)
 42. Josifovski T, Matevska N, Hiljadnikova-Bajro M, Sterjev Z, Kapedanovska A, Serafimoska Z, Despotovska S, Petrusevska N, Panovski M, Suturkova L, Dimovski AJ. CyclinD1 G870A variant is associated with increased risk of microsatelalite instability positive colorectal cancer in young male patients. Balkan J Med Genetics 2007; 10(2):29-36. (IF 2010 = 075)
 43. Arsova-Sarafinovska Z, Matevska N, Petrovski D, Banev S, Dzikova S, Georgiev V, Sikole A, Sayal A, Aydin A, Suturkova L, Dimovski AJ. Manganese superoxide dismutase (MnSOD) genetic polymorphism is associated with risk of early-onset prostate cancer. Cell Biochemistry and Function 2008; 26(7):771-777 (IF 2008 = 333; 2010 = 1.651)
 44. Matevska N, Josifovski T, Kapedanovska A, Sterjev Z, Serafimoska Z, Panovski M, Jankulovski N, Petrusevska N, Angelovska B, Petrusevska G, Suturkova L, Dimovski AJ. Methylenetetrahydrofolate reductase C677T polymorphism and the risk of colorectal cancer in the Macedonian population. Balkan J Med Genetics 2008; 11(2):17-24 (IF 2010 = 075)
 45. Arsova-Sarafinovska Z, Eken A, Matevska N, Erdem O, Sayal A, Banev A, Dzikova S, Georgiev V, Sikole A, Özgök Y, Suturkova L, Aydin A, Dimovski AJ. Increased oxidative/nitrosative stress and decreased antioxidant enzyme activities in prostate cancer. Clinical Biochemistry 2009; 42(12):1228-1235 (IF 2009 = 2,019; 2010 = 043)
 46. Arsova-Sarafinovska Z, Matevska N, Eken A, Petrovski D, Banev S, Dzikova S, Georgiev V, Sikole A, Erdem O, Sayal A, Aydin A, Dimovski AJ. Glutathione Peroxidase 1 (GPX1) Genetic Polymorphism, Erythrocyte GPX Activity and Prostate Cancer Risk. Int Urol Nephrol 2009; 41: 63-70 (IF 2009 = 053; 2010 = 1.567)
 47. Jenkins D, Caubit X, Dimovski A, Matevska N, Lye CM, Cabuk F, Gucev Z, Tasic V, Fasano L, Woolf AS. Analysis of TSHZ2 and TSHZ3 genes in congenital pelvi-ureteric junction obstruction. Nephrol Dial Transplant 2010; 25(1):54-60 (IF 2010 = 564)
 48. Erdem O, Eken A, Akay C, Arsova-Sarafinovska Z, Matevska N, Suturkova L, Erten K, Ozgök Y, Dimovski A, Sayal A, Aydin A. Association of GPX1 polymorphism, GPX activity and prostate cancer risk. Hum Exp Toxicol 2012, 31(1):24-31 (IF 2010 = 211)
 49. Plaseska-Karanfilska D, Dimovski A. Professor Georgi D. Efremov (1932-2011). Acta Haematol 2011; 126(3):151 (IF 2010 = 1,316)
 50. Sterjev Z, Kiteva G, Cvetkovska E , Petrov I, Ribarska Tonic J, Nestorovska Kapedanovska A, Matevska N, Trajkovik-Jolevska S, Dimovski A, Suturkova Lj. The Influence of the SCN1A IVS5N + 5 G→A polymorphism on the monotherapy with Carbamazepine in patients with epilepsy from R.Macedonia. Balkan J Med Genetics 2011; 15(1):19-24 (IF 2014 = 500)
 51. Sterjev Z, Kiteva G, Cvetkovska E, Petrov I, Ribarska Tonic J, Nestorovska Kapedanovska A, Matevska N, Trajkovik-Jolevska S, Dimovski A, Suturkova Lj. Association of 3435C→T single-nucleotide polymorphism (SNP), pGP-glycoprotein gene expression levels and carbamazebine maintenance dose in patients with epilepsy. Neuropsychiatric Disease and Treatment; 2012, 8:191-196 (IF 2013 = 741)
 52. Hiljadnikova Bajro М, Josifovski Т, Panovski М, Jankulovski N, Kapedanovska Nestorovska A,Matevska N,Petrusevska N,Dimovski A. Promoter length polymorphism in UGT1A1 and Risk of Sporadic Colorectal Cancer.  Cancer Genetics, 205:163-167, 2012 (IF 2013 = 417)
 53. Hiljadnikova-Bajro M., Josifovski T, Panovski M, Jankulovski N, Dimovski AJ. A novel hMLH1 mutation as a cause for Lynch syndrome in two patients with colorectal cancer, Croatian Medical Journal 53(5):496-501, 2012 (IF 2013 = 373)
 54. Madjunkova S, Eftimov A, Georgiev V, Petrovski D, Dimovski AJ, Plaseska- Karanfilska. CAG repeat number in the androgen receptor gene and prostate cancer. Balkan J Med Genetics 15(1):31-36, 2012 (IF 2013 = 167)
 55. Gundert-Remy U, Dimovski A, Gajović S. Personalized medicine – where do we stand? Pouring some water into wine: a realistic perspective. Croat Med J. 53(4):314-20, 2012 (IF 2010 = 373)
 56. Hiljadnikova Bajro M, Sukarova-Angelovska E., Chaffanet M., Dimovski AJ., Contiguous 10q23 interstitial deletion encompassing both PTEN and BMPR1A associated with Juvenile polyposis syndrome, Journal of Applied Genetics 54(1) 43-47, 2013 (IF 2013 = 902)
 57. JakovskiK, Kapedanovska Nestorovska A, LabacevskiN, Dimovski AJ Characterization of most common CYP2C9 and CYP2C19 allelic variants in population from R.Macedonia. Pharmazie 68: 893–898, 2013 (IF 2013 = 003)
 58. Nakov N, Mladenovska K, Labacevski N, Dimovski A, Petkovska R, Dimitrovska A, Kavrakovski Z. Development and validation of automated SPE-LC-MS/MS method for determination of indapamide in human whole blood and its application on real study samples. Biomedical Chromatography, 27(11):1540-6, 2013 (IF 2013 = 662)
 59. Eken A, Erdem O, Arsova-Sarafinovska Z, Akay C, Sayal A, Matevska N, Suturkova L, Erten K, Ozgök Y, Dimovski A, Aydin A. Association between gene polymorphism of manganese superoxide dismutase and prostate cancer risk. J Biochem Mol Toxicol. 27(3):213-8, 2013 (IF 2013 = 317)
 60. Dzekova P, Nikolov I, Matevska – Geskovska N, Dimovski A, Sikole A. Occult Hepatitis C Virus Infection: still remains a controversy. J Med Virol. 86(9):1491-8,2014 (IF 2013 = 217)
 61. Kapedanovska Nestorovska A, Jakovski K, Naumovska Z, Hiljadnikova Bajro M, Sterjev M, Eftimov A, Matevska Geskovska N, Dimitrovski K, Labacevski N, Dimovski AJ. Distribution of the most common genetic variants associated with a variable drug response in the population of the Republic o, f Macedonia. Balkan J Med Genet, 17(2):5-14, 2015 (IF 2014 = 500)
 62. Daka A, Dimovski A, Kapedanovska A, Vavlukis M, Eftimov A, Labacevski N, Jakoski K, Matevska Geskovska N, Nebija D, Mladenovska K. Effects of the single nucleotide polymorphisms and haplotypes of SLCO1B1 gene on the pharmacokinetic profile of atorvastatin in healthy Macedonian volunteers Pharmazie, 2015;70(7):480-8 (IF 2010 = 003)
 63. Dzekova-VidimliskiP, Nikolov IG, Matevska-Geshkovska N, Mena S, Rostaing L, Dimovski L, Sikole A. Single nucleotide polymorphisms near IL28B gene and response to treatment of Hepatitis C Virus infection in hemodialysis and non-renal patients. Renal Failure 9:1-5, 2015 (IF 2014 = 994)
 64. Dzekova-Vidimliski P, Nikolov IG, Matevska-Geshkovska N, Boyanova Y, Nikolova N, Romanciuc G, Dumitrascu D, Caloska-Ivanova V, Joksimovic N, Antonov K, Mateva L, Rostaing L, Dimovski A, Sikole A. Genetic predictors of the response to the treatment of hepatitis C virus infection. Bosn J Basic Med Sci. 2015;15(4):55-9 (IF 2014=0.473)
 65. Nestorovska A, Naumoska Z, Grozdanova A, Stoleski D, Ivanovska A, Risteski M, Vasev N, Ismaili I, Stefanovski P,Dimovski A, Suturkova L, Sterjev Z. Subcutaneous Vs Intravenous Administration Of Trastuzumab In Her2+ Breast Cancer Patients: A Macedonian Cost-Minimization Analysis. Value Health. 2015;18(7):A463 (IF 2014=3.279)
 66. Krasniqi V, Dimovski A, Domjanović IK, Bilić I, Božina N. How polymorphisms of the cytochrome P450 genes affect ibuprofen and diclofenac metabolism and toxicity / Kako polimorfizmi gena citokroma P450 utječu na metabolizam i toksičnost ibuprofena i diklofenaka. Arh Hig Rada Toksikol. 2016 Mar 1;67(1):1-8 (IF 2014=1.120)
 67. Grapci AD, Dimovski AJ, Kapedanovska A, Vavlukis M, Eftimov A, Geshkovska NM, Labachevski N, Jakjovski K, Gorani D, Kedev S, Mladenovska K. Frequencies of single-nucleotide polymorphisms and haplotypes of the SLCO1B1 gene in selected populations of the western balkans. Balkan J Med Genet. 2015 Dec 30;18(1):5-21 (IF 2014=0.500)
 68. Noveski P, Madjunkova S, Sukarova Stefanovska E, Matevska Geshkovska N, Kuzmanovska M, Dimovski A, Plaseska-Karanfilska D. Loss of Y Chromosome in Peripheral Blood of Colorectal and Prostate Cancer Patients. PLoS One. 2016 Jan 8;11(1):e0146264. (IF 2014=3.234)
 69. Panovska-Stavridis I, Eftimov A, Ivanovski M, Pivkova-Veljanovska A, Cevreska L, Hermouet S, Dimovski AJ. Essential Thrombocythemia Associated With Germline JAK2 G571S Variant and Somatic CALR Type 1 Mutation. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 16(5):e55-7, 2016 (IF 2014=2.020)
 70. Panovska-Stavridis I, Eftimov A, Ivanovski M, Stojanovic A, Georgievski B, Cevreska L, Dimovski AJ. Diversities of Calreticulin Gene Mutations in Macedonian Patients with Essential Thrombocythemia. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 16(8):477-81, 2016 (IF 2014=2.020)
 71. Vavlukis M, Mladenovska K, Daka A,Dimovski A, Domazetovska S, Kuzmanovska S, Kedev S. Effects of Rosuvastatin Versus Atorvastatin, Alone or in Combination, on Lipoprotein (a). Ann Pharmacother. 50(8):609-15, 2016. (IF 2015=2.119)
 72. Kocheva SA, Martinova K, Antevska-Trajkova Z, Coneska-Jovanova B, Eftimov A, Dimovski AJ. T-Lymphoblastic Leukemia/Lymphoma in Macedonain Patients with Nijmegen Breakage Syndrome. Balkan J Med Genet, 19(1):91-94, 2016 (IF 2014 = 500)
 73. Dzekova-VidimliskiP, Nikolov IG, Matevska-Geshkovska N, Boyanova Y, Nikolova N, Mateva L, Dimovski L, Rostaing L, Sikole A. Search for the presence of occult hepatitis C in patients with treatment-induced viral clearance using an ultrasensitive assay. Srp Arh Celok Lek. 144(7-8):418-423, 2016 (IF 2016=0.277)
 74. Mladenovska, A. Daka Grapci, M. Vavlukis, A. Kapedanovska, A. Eftimov, N. Matevska Geskovska, D. Nebija, A. J. Dimovski. Influence of SLCO1B1 polymorphisms on atorvastatin efficacy and safety in Macedonian subjects. Pharmazie 72:288–295 (2017) (IF 2016 1.994).
 75. Ballazhi, F. Imeri, A. Jashari, E. Popovski, G. Stojkovic, A. J. Dimovski, B. Mikhova, K. Mladenovska. Hydrazinyldiene-chroman-2,4-diones in inducing growth arrest and apoptosis in breast cancer cells: Synergism with doxorubicin and correlation with physicochemical properties. Acta Pharm. 67 (2017) 35–52. (IF 2016 1.288)
 76. Dimchevska S, Geskovski N, Koliqi R, Matevska-Geskovska N, Gomez Vallejo V, Szczupak B, Sebastian ES, Llop J, Hristov DR, Monopoli MP, Petruševski G, Ugarkovic S, Dimovski A, Goracinova K. Efficacy assessment of self-assembled PLGA-PEG-PLGA nanoparticles: Correlation of nano-bio interface interactions, biodistribution, internalization and gene expression studies. International journal of pharmaceutics, 2017; pii: S0378-5173(17)30466-0. DOI: 10.1016/j.ijpharm.2017.05.054 [Epub ahead of print] (IF 2016 3.649)
 77. Krasniqi V, Eftimov A, Dimovski A, Bytyqi HQ, Qorraj H, Šimičević L, Bozina N. Genetic Polymorphism of CYP2C9, CYP2C19 and CYP3A5 in Kosovar Population. Arh Hig Rada Toksikol. 2017;68:180-184 (IF 2016 0.971)
 78. Grolleman JE, Weren RDA, Kuiper RA, Nielsen M, Elsayed FA, Ligtenberg MJL, Neveling K, Rost I, Lang A, Schindler D, Staninova M, Dimovski A, de Voer RM, van Wezel T, Hoogerbrugge N and Kuiper RP. Biallelic NTHL1 mutations predispose to a broad variety of tumors with a unique somatic mutational signature. Gastroenterology, Submitted (IF 2016 33.900)
 79. Matevska Geskovska N, Staninova M, Eftimov A, Petrusevska N, Angelovska B, Dimovski AJ. The influence of microsatellite instability and allelic imbalance on 18q on efficacy of capecitabine monotherapy in patients with locally advanced colorectal cancer. Acta Oncologica, Submitted (IF 2010 = 710)

 

б)          19 оригинални научни трудови објавени во научни часописи без импакт фактор

 1. Oner C, Dimovski AJ. Determination of bS haplotypes with specific oligonucleotide probes. SPHERE, 13(4), 1990
 2. Ивановски М, Ефремов ДГ, Чевревска Л, Сиљановски Н, Пејин Д, Поповиќ С, Димовски АЈ, Ефремов ГД. Детекција на минимална резидуална болест кај пациенти со CML после алогена трансплантација на коскената срцевина. Македонски медицински преглед, 1996;50:151-155
 3. Поповски ЗТ, Димовски АЈ, Симјановска Л, Чаловска В, Трајановски Д, Груневска В, Стефановска В, Сиколе А, Поленаковиќ М, Зисовски Н, Ефремов ГД. Молекуларна детекција и карактеризација на HCV во Македонија. Македонски медицински преглед, 1997;51:85-90
 4. Kovkarova E, Stefanovski T, Dimovski A, Naumovski J. Telomerase in lung cancer diagnostics. Radiol Oncol 2003; 37:109-13
 5. Шутуркова Љ, Димовски АЈ. Механизам на функција и инхибиција на нерецепторни протеин тирозин кинази. Македонски фармацевтски билтен, 2004; 50(1)3-8.
 6. Panovska-Stavridis I, Cevreska L, Trajkova S, Hadzi-Pecova L, Trajkov D, Petlickovski A, Efinska-Mladenovska O, Sibinovska O, Matevska N, Dimovski A, Spiroski M. Preliminary Results of Introducing the Multiparameter Flow Cytometry Method in Patients with Acute Leukemia in the Republic of Macedonia. Maced J Med Sci 2008; 1(2):36-43
 7. Panovska-Stavridis I, Cevreska L, Ivanovski M, Smilevska T, Lozance M, Mitevska N, Dimovski A, Serafimovski V. JAK2V617F Mutation in Myeloid Malignancies: Single Center Experience. Prilozi MANU 2008; 29(2):257-267
 8. Grozdanova A, Poceva-Panovska A, Brezovska K, Trajkovska-Dokic E, Dimovski A, Apostolski S, Suturkova Lj. Cross-reactive epitopes present in Campylobacter jejuni serotypes isolated from enteritis patients. Prilozi MANU 2011; 32(1):113-125
 9. Crvenkova S, Ivkovski Lj, Dimovski A, Kaeva B. Effectiveness of erlotinib as a second line therapy for patients with epidermal growth factor receptor (EGFR) mutation in non-small cell lung cancer (NSCLC): our clinical experience. Prilozi 33(1):303-11, 2012
 10. Trajkova S, Cevreska L, Pivkova-Veljanovska A, Ivanovski M, Dukovski D, Popova-Simjanovska M, Cadievski L, Eftimov A, Dimovski A, Panovska-Stavridis I. Multivariable model consisting of clinical and biological markers for time to first treatment in CLL patients: Preliminary results from single centre experience. Prilozi 2013;34(3):39-48.
 11. Sarafinovska-Arsova Z, Dimovski AJ. Natural Antioxidants in Cancer Prevention. pharm. bull., 59 (1, 2) 3 – 14 (2013)
 12. Vavlukis M, Eftimov A, Zafirovska A, Caparovska A, Pocesta B, Kedev S and Dimovski A. Rhabdomyolysis and cardiomyopathy in a 20- year old patient With CPT II deficiency. Case Reports in Genetics. 2014;2014:496410.
 13. Naumovska Z, Kapedanovska-Nestorovska A,·Filipce A,·Sterjev Z,·Brezovska K, Dimovski A, Suturkova Lj. Pharmacogenetics and antipsychotic treatment response. Prilozi MANU 36(1):53-67, 2015
 14. Marija VavlukisKristina Mladenovska·Arlinda Daka Aleksandar Dimovski Sasko Kedev. Effects of rosuvastatin versus atorvastatin alone or in combination, on lipoprotein (a): a single center study. Cardiol Croat. 2015;10(9-10):224.
 15. Naumovska Z, Kapedanovska-Nestorovska A,·Sterjev Z,· Filipce A, Dimovski A, Suturkova Lj.Genotype Variability and Haplotype Profile of Abcb1 (Mdr1) Gene Polymorphisms in Macedonian Population. Prilozi MANU 35(3):121-134, 2014.
 16. Naumovska Z, Nestorovska AK, Filipce A, Sterjev Z, Brezovska K,Dimovski A, Suturkova LJ. Pharmacogenetics and antipsychotic treatment response. Prilozi MANU 36(1):53-67, 2016
 17. Grozdanova A, Netkovska KA, Sterjev Z, Naumovska Z, Zarevski R,Dimovski A, Suturkova L. Biosimilar medical products – licensing, pharmacovigilance and interchangeability. Prilozi MANU. 37(1):27-36, 2016
 18. Dzambazovska-Trajkovska V, Nojkov J, Kartalov A, Kuzmanovska B, Spiroska T, Seljmani R, Trajkovski G, Matevska-Geshkovska N, Dimovski A. Association of Single-Nucleotide Polymorhism C3435T in the ABCB1 Gene with Opioid Sensitivity in Treatment of Postoperative Pain. Prilozi MANU, 2016; 37(2-3):73-80.
 19. Staninova M, Matevska – Geskovska N, Panovski M, Angelovska B, Mitrevski N, Dimovski A. Molecular basis of hereditary colorectal carcinomas. Prilozi, IN PRESS

в)   110 оригинални научни трудови презентирани на меѓународни научни

 • Gjorgoski, I., Efremov, D.G., Dimovski, A., Janeva, S., Simova, L., Juricic, D. and Efremov, G.D. Haplotypes and mutations in the b globin gene complex among Yugoslavian. VIIth Balkan Biochememical Biophysical Days, Dubrovnik, 1988 (постер презентација)
 • Efremov, G.D., Juricic, D., Zisovski, N., Gjorgoski, I., Efremov, D.G., Dimovski, A.J. and Petkov, G. Beta thalassemia mutations in Yugoslavia. 22nd Congress Intern.Soc.Hematol., Milano, 1988 (постер презентација)
 • Dimovski A., Efremov, D., Jankovic, L., Juricic, D., Josifovska, O. i Efremov, G.D.: Characterization of mutanat human beta globin genes. Vth Congress of the Association of Biochemical Societies of Yugoslavia, N.Sad, 1989 (постер презентација)
 • Dimovski, A., Jankovic, L., Simova, L., Plaseska, D., Zisovski, N., Juricic, D., Huisman, T.H.J. and Efremov, G.D.: Characterization of b thalassemia in Yugoslavia. 3th Conference on thalassemias and hemoglobinopathies, Cagliari, 1990 (постер презентација)
 • Lanclos, K., Gu, Y.C., Dimovski, A.J., Oner, C., Hattori, Y. and Husisman, T.H.J.: Sequence variations in the 5’ flanking regions (Gg and Ag) of bS chromosomes with five different haplotypes. XV Annual Meeting, Nat.Sickle Cell Centers, Berkley, CA, 1990 (постер презентација)
 • Lanclos, K.D., Oner, C., Dimovski, A.J., Gu, Y.C. and Huisman, T.H.J.: Sequence variations in the 5’ flanking and IVS II regions of the Gg and the Ag globin gnes of bS chromosomes with five different haplotypes. VIIth Conference on hemoglobin switching, Airlie. VA. 1990 (постер презентација)
 • Zisovski, N., Dimovski, A., Efremov, D.G., Jankovic, L., Sukarova, E., Juricic, D., Stojanovski, N., Nikolov, N., Pektov, G., Bunjevacki, G., Janic, D., Stojmirovic, E., Muratovska, O., Glamocanin, S. i Efremov, G.D.: Corelation of genotype and phenotype in b-talasemija. VIth Yugoslavian Congress of hematology and transfusiology, Zagreb, 1990 (постер презентација)
 • Dimovski, A.J., Jankovic, L., Efremov, D.G>, Juricic, D. and Efremov, G.D.: Three new mutations (nt.-87 C->A: IVS II-850 G->C: del.1.6kb) in the beta globin gene. 4th International Conference on Thalassemias and Hemoglobinopathies, Nice, 1991 (постер презентација)
 • Efremov, D.G., Dimovski, A.J. and Efremov, G.D.: Detection of b-thalassemia mutations by ASO hybridization of PCR amplified DNA with digoxigenin labeled oligonucleotides. 4th International Conference on Thalassemias and Hemoglobinopathies, Nice, 1991 (постер презентација)
 • Efremov, D.G., Dimovski, A.J., Ivanovski, M., Sukarova, E., Pein, D., Siljanovski, N. i Efremov, G.D.: Molecular basis and diagnostics of hematological neoplazms. XXIIth Memorial Meeting Prof.J.Plecnika. Ljubljana, 1991 (орална презентација)
 • Simeska, S., Josifovska, O., Jankovic, L., Dimovski, A.J., Efremov, D.G., Sukarova, E., Duma, A. i Efremov, G.D.: DNA markers in human medicine. XXIIth Memorial Meeting Prof.J.Plecnika. Ljubljana, 1991 (орална презентација)
 • Adekile, A.D., Dimovski, J., Divoky, V., Baysal, E., Huisman, T.H.J.: Polymorphic pattern of the (AT)x(T)y motif at -530 5′ to the b-globin gene in over 40 patients homozygous for various b-thal mutations. XVIIIth Annual meeting, National Sickle Cell Centers, Philadelphia, USA, 1993:35 (постер презентација)
 • Jankovic, L., Dimovski, A.J., Efremov, D.G., Sukarova, E., Zisovski N. i Efremov, G.D.: Molecular basis of b-thalasemia intermedia in Macedonia. VIIth Macedonian Pediatric Congress, Struga, 1994 (постер презентација)
 • Jankovic, L., Dimovski, A.J and Efremov, G.D.:Identification of new and rare b globin gene mutations in former Yugoslavia and Bulgaria. IInd Balkan Clinical Laboratory Meeting, Istanbul, Turkey, 1994 (постер презентација)
 • Efremov DG, Dimovski AJ. Post-translational regulation of globin gene expression. XIIIth Meeting of the International Society of Haematology, Istanbul, Turkey, 1995 (орална презентација)
 • Efremov, G.D., Dimovski, A.J., Plaseska,D., Sukarova,E., Momirovska, A., Jankovic, L., Popovski,Z., Lazarevski,M., Kuljan,R.: g-Globin gene rearrangements among Macedonian newborns. XIIIth Meeting of the International Society of Haematology, Istanbul, Turkey, 1995 (постер презентација)
 • Dimovski, A.J., Baysal,E., D.G.Efremov, Prior, J.F., Raven, J.L., Efremov, G.D. and Huisman, T.H.J.:A novel b -thal deletion of more than 110 kb detected ina Malay-Indonesian family. XIIIth Meeting of the International Society of Haematology, Istanbul, Turkey, 1995 (постер презентација)
 • Dimovski, A.J. and Efremov, G.D.: A novel PCR based method for detectiion of g-globiin gene rearrangements. XIIIth Meeting of the International Society of Haematology, Istanbul, Turkey, 1995 (постер презентација)
 • Popovski, Z.T., Maric, M., Dimovski, A.J., Efremov, G.D.: Detection and characterization of hepatitis C virus with RT/PCR. IIIrd Balkan clinical laboratory meeting, Struga, 1995 (постер презентација)
 • Efremov,D.G., Dimovski,A.J., Siljanovski, N., Stojanovski,N., Petkov,G., Momirovska, A., Burrone, O. and Efremov,G.D.: Variations in the relative amounts of g-globin mRNA and HbF in fetal and adult erythroid cells. 37th Meeting of the American Society of Hematology, (постер презентација), апстракт објавен во Blood 1995: 88:647a (IF 1995569; 2010 = 10,558)
 • Dimovski, A.J., Efremov,D.G., Efremov,G.D. and Burrone,O.: In vitro translation efficiency of human a1-, a2-, g-, and b-globin mRNAs. 37th Meeting of the American Society of Hematology, (постер презентација), апстракт објавен во Blood 1995; 88:647a (IF 1995569; 2010 = 10,558)
 • Dimovski, A.J., Efremov, D.G., Piperkova, K., Momirovska, A. and Efremov, G.D.: Developmental changes in the relative amounts of g-mRNA and Hb F during the first year of life. 38th Meeting of the American Society of Hematology, (постер презентација), апстракт објавен во Blood 1996; 88:(10-2):2824a (IF 1996 = 745; 2010 = 10,558)
 • Dimovski, A.J., Efremov, D.G., Efremov G.D. RT/PCR analysis of globin mRNA in b+ thalassemia VIth International Conference on Thalassemia and the Hemoglobinophaties, Malta, 1997 (постер презентација)
 • Dimovski, J., Efremov, G.D., Efremov D.G Posttranscriptional regulation of fetal hemoglobin synthesis in human adult erithroid cells. 39th Meeting of the American Society of Hematology, (постер презентација), апстракт објавен во Blood, 90:573, 1997 (IF 19979.507; 2010 = 10,558)
 • Dimovski,A.J., Kerekovic,V.P., Simjanovska,L., Ivanovski,M., Efremov,D.G., Efremov,G.D. A novel Hb F determinant not linked to the b-globin gene cluster. 40th Meeting of the American Society of Hematology, (постер презентација) апстракт објавен во Blood, 92: 2178, 1998 (IF 1998 = 372; 2010 = 10,558)
 • Plaseska-Karanfilska, D., Duvlis, S., Dimovski, A.J., Naumov, J., Milanova, E., Lazarevski, S, Efremov, G.D. Human papilloma virus (HPV) types detected among Macedonian patients with cervical abnormalities, 18th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, Birmingham, UK, 2000 (постер презентација)
 • Adekile A.D., Haider, M.Z., Dimovski, A., Kutlar, F., Qubbaj W., Kutlar, A. Mutations associated with b-thalassemmia intermedia in Kuwait. 42nd Meeting of the American Society of Hematology, (постер презентација), апстракт објавен во Blood 2000; 96:1450 (IF 1995 = 977; 2010 = 10,558)
 • Taylor, C.M., DiMonte, L., Waye,J., Weatherall, D., Efremov,G.D., Dimovski, AJ., Zisovski,N., and Olivieri,N. Response to sodium phenylbutyrate and hydroxyurea in thalassemia 42nd Meeting of the American Society of Hematology, (орална презентација), апстракт објавен во Blood 2000; 96:11 (IF 1995 = 977; 2010 = 10,558)
 • Anevska A, Stefanovska A-M, Kovkarova E, Efremov GD, Dimovski AJ. NAT2 polymorphisms among Macedonian lung cancer patients. European Human Genetics Conference, Vienna, Austria (постер презентација), апстракт објавен во European Journal of Human Genetics 9:111a, 2001 (IF 2001 = 173; 2010 = 4.380)
 • Stefanovska AM, Panovski M, Zografski G, Djingis J, Efremov GD, Dimovski AJ Frequency of Type I Trasforming Growth Factor – b receptor (6A) polymorphism in colorectal cancer patients from Macedonia, (постер презентација), апстракт објавен во European Human Genetics Conference, Vienna, Austria, European Journal of Human Genetics 9:111a, 2001 (IF 2001 = 173; 2010 = 4.380)
 • Dimovski AJ, Stefanovska A-M, Josifovski T, Panovski M, Jasar D, Zografski G, Efremov GD. Unusual findings of APC gene analyses in suspected FAP cases from the Republic of Macedonia. European Human Genetics Conference, Strassbourg, France, (постер презентација), апстракт објавен во European Journal of Human Genetics 10:88a, 2002 (IF 2002 = 136; 2010 = 4.380)
 • Stefanovska A-M, Josifovski T, Panovski M, Jasar D, Zografski G, Efremov GD, Dimovski AJ. Cylin D1 CD242 G-A polymorphism is not a risk factor for colorectal cancer in patients from the Republic of Macedonia. European Human Genetics Conference, Strassbourg, France, (постер презентација), апстракт објавен во European Journal of Human Genetics 10:88a, 2002 (IF 2002 = 136; 2010 = 4.380)
 • Stefanovska A-M, Jasar D, Zografski G, Josifovski T, Panovski M, Efremov GD, Dimovski AJ. Large deliton of the APC gene in a family with familial adenomatous polyposis and normal mental development. 5th Balkan Meeting on Human Genetics, Sofia, 2002, App PO056 (орална презентација)
 • Dimovski AJ, Plaseska-Karanfilska, D, Stefanovska, Efremov GD, Molecualr basis of colorectal cancer in the Republic of Macedonia, 13th Balkan Biochemical Biophysical Days & Meeting on Metabolic Disorders, Kusadası , Turkey, 12 – 15 October 2003 (постер презентација)
 • Dimovski AJ, Pharmacogenetics and the future of drug therapy, Third Congress on Pharmacy of Macedonia, Ohrid, Macedona, October 5-9, 2003 (постер презентација)
 • Sterjev Z, Josifovski T, Panovski M, Zografski G, Djingis J, Simjanovska L, Suturkova L, Dimovski AJ. Reduced colorectal cancer risk in woman with SULT1A1 Arg213His variant, European Human Genetics Conference, Munich, Germany, (постер презентација), апстракт објавен во European Journal of Human Genetics, 12 (Supp 1):189, 2004 (IF 2004 = 2,741; 2010 = 380)
 • Sterjev Z, Josifovski T, Panovski M, Zografski G, Djingis J, Simjanovska L, Suturkova L, Dimovski AJ. SULT1A1 allele with low potential for estrogen inactivation is associated with reduced colorectal cancer risk in postmenopausal women. 64th Congress of the International Federation of Pharmacists, Septemar 4-9, 2004, New Orleans, USA (постер презентација)
 • Dimovski AJ, Josifovski T, Panovski T, Sterjev Z, Suturkova L, Stefanovska A-M, Efremov GD. Genomic instability patterns in patients with sporadic colorectal cancer. European Human Genetics Conference, Prague, Checz Repubic, (постер презентација), апстракт објавен во European Journal of Human Genetics, 13(Supp 1):212, 2005  (IF 20053,251; 2010 = 380)
 • Sterjev Z, Smickoska S, Maneva S, Kraleva S, Stojmenovska R, Suturkova L, Dimovski AJ. SULT1A1 213Arg is a risk factor for the development of breast cancer in Macedonian woman. European Human Genetics Conference, Prague, Checz Repubic, (постер презентација), апстракт објавен во European Journal of Human Genetics 13(Supp 1):206, 2005 (IF 2005 = 3,251; 2010 = 380)
 • Sterjev Z, Kapedanovska A, Serafimovska Z, Josifovski T, Panovski M, Suturkova L, Dimovski AJ. Methylenetetrahydrofolate reductase C677T polymorphism and colorectal cancer risk in Republic of Macedonia, International Conference for Medicinal Chemistry, Kushadasi, Oct 1-2, 2005 (постер презентација)
 • Dimovski AJ. Post-translational regulation of globin gene expression. II Huisman Memorial Meeting, May 6, 2006, Adana, Turkey (постер презентација)
 • Dimovski AJ, Josifovski T, Petrusevska N. Molecular Aspects of Colorectal Cancer Management. 7th Balkan Meeting on Human Genetics, August 31 – September 2, 2006, Skopje, Macedonia (постер презентација), апстракт објавен во Balkan Journal of Human Genetics __________ (IF 2010 = 0,075)
 • Sterjev Z, Kapedanovska A, Serafimovska Z, Josifovski T, Panovski M, Suturkova L, Dimovski AJ. Low penetrance genes predisposing to colorectal cancer in Macedonian patients. 7th Balkan Meeting on Human Genetics, August 31 – September 2, 2006, Skopje, Macedonia (постер презентација), апстракт објавен во Balkan Journal of Human Genetics __________(IF 2010 = 075)
 • Hiljadnikova-Bajro M, Sterjev Z, Kapedanovska A, Serafimovska Z, Josifovski T, Panovski M, Suturkova L, Dimovski AJ. Hereditary colorectal cancer in Macedonia. 7th Balkan Meeting on Human Genetics, August 31 – September 2, 2006, Skopje, Macedonia (постер презентација), апстракт објавен во Balkan Journal of Human Genetics __________(IF 2010 = 075)
 • Josifovski T, Hiljadnikova-Bajro M, Sterjev Z, Kapedanovska A., Serafimovska Z., Panovski M., Suturkova L., Dimovski AJ. Genomic instability paterns in colorectal cancer from Macedonia. (постер презентација), апстракт објавен во 7th Balkan Meeting on Human Genetics, August 31 – September 2, 2006, Skopje, Macedonia (IF 2010 = 075)
 • Matevska N, Josifovski T, Hiljadnikova-Bajro M, Sterjev Z, Kapedanovska A, Serafimoska Z, Despotovska S, Petrusevska N, Panovski M, Suturkova L, Dimovski AJ. Cyclin D1 G870A Variant in Associated with Increased Risk of MSI positive Colorectal Cancer in Young Male Patients. 4th Congress on Pharmacy of Macedonia with International Participation Ohrid 2007; (постер презентација), апстракт објавен во Macedonian Pharmaceutical Bulletin 53(1,2):168-169
 • Hiljadnikova-Bajro, Jofovski T, Sterjev Z, Kapedanovska A, Serafimoska Z, Matevska N, Despotovska S, Petrusevska N, Panovski M, Suturkova L, Dimovski AJ. IGF1 gene promoter variant as risk modifier for colorectal cancer. 4th Congress on Pharmacy of Macedonia with International Participation Ohrid 2007; (постер презентација), апстракт објавен во Macedonian Pharmaceutical Bulletin 53(1,2):160-161
 • Hiljadnikova-Bajro, Jofovski T, Sterjev Z, Kapedanovska A, Serafimoska Z, Matevska N, Despotovska S, Petrusevska N, Panovski M, Suturkova L, Dimovski AJ. Microsatellite Instabillity and Loss of Heterozygosyty in Colorectal Cancer Patients from the Republic of Macedonia. 4th Congress on Pharmacy of Macedonia with International Participation Ohrid 2007; (постер презентација), апстракт објавен во Macedonian Pharmaceutical Bulletin 53(1,2):158-159
 • Hiljadnikova-Bajro, Jofovski T, Sterjev Z, Kapedanovska A, Serafimoska Z, Matevska N, Despotovska S, Petrusevska N, Panovski M, Suturkova L, Dimovski AJ. Genetic Polymorphism in UGT1A1 and risk of colorectal cancer. 4th Congress on Pharmacy of Macedonia with International Participation Ohrid 2007; (постер презентација), апстракт објавен во Macedonian Pharmaceutical Bulletin 53(1,2):156-157
 • Arsova-Sarafinovska Z., Matevska N., Despotovska S., Petrovski D. , Dzikova S , Banev S., Georgiev V., Sikole A, Dimovski AJ. Genetic Polymorphism of Manganese Superoxide Dismutase (MnSOD) and Prostate Cancer Susceptibility. 4th Congress on Pharmacy of Macedonia with International Participation Ohrid 2007; (постер презентација), апстракт објавен во Macedonian Pharmaceutical Bulletin 53(1,2):162-163
 • Arsova-Sarafinovska Z., Matevska N., Despotovska S., Petrovski D. , Dzikova S , Banev S., Georgiev V., Sikole A, Dimovski AJ. Prostate Cancer Risk and Glutathione Peroxidase 1 Codon 198 Variant. 4th Congress on Pharmacy of Macedonia with International Participation Ohrid 2007; (постер презентација), апстракт објавен во Macedonian Pharmaceutical Bulletin 53(1,2):166-167
 • Hiljadnikova-Bajro M, Josifovski T, Kapedanovska A, Serafimoska Z, Sterjev Z, Matevska N, Panovski M, Petrusevska N, Suturkova L, Dimovski AJ. Age related differences in molecular profiles of colorectal cancers in patients from the Republic of Macedonia. European Human Genetics Conference Barcelona 2008; (постер презентација), апстракт објавен во Eur J Hum Genet 2008; 16 (Supp.2):194 (IF 2008 = 925; 2010 = 4.380)
 • Trivodalieva S, Matevska N, Dimovski A, Efremov G, Plaseska-Karanfilska D. CAG repeat number in androgen receptor gene and prostate cancer. European Human Genetics Conference Barcelona 2008; (постер презентација), апстракт објавен во Eur J Hum Genet 2008; 16 (Supp.2):232 (IF 2008 = 925; 2010 = 4.380)
 • Matevska N, Petrovski D, Dzikova S, Banev S, Georgiev V, Sikole A, Dimovski AJ. The 8q24 rs10505470 variant is not associated with prostate cancer risk in patients from the Republic of Macedonia. European Human Genetics Conference Barcelona 2008; (постер презентација), апстракт објавен во Eur J Hum Genet 2008; 16 (Supp.2):232 (IF 2008 = 925; 2010 = 4.380)
 • Sterjev Z, Kiteva G, Nestorovska Kapedanovska A, Matevska N, Serafimoska Z, Doneva A, Dimovski AJ, Suturkova Lj. SCN1A IVS5N + G-A polymorphism in patients with epilepsy from R.Macedonia. 8th European Congress on Epileptology Berlin 2009, (постер презентација), апстракт објавен во Epilepsy Research ________(IF 2009 = 479; 2010 = 2.302)
 • Dimovski A, Angelovska Petrusevska N, Angelovska Grozdanovska B, Kapedanovska-Nestorovska A, Matevska N,  Josifovski T. Predictive value of MSI, 18qLOH, TS promoter and MTHFR C677T variants on efficacy/toxicity of capecitabine adjuvant therapy: Interim report of an observational study in 70 patients with stage II/III colon cancer. American Society for Clinical Oncology Gastrointestinal Cancers Symposium, January 15–17, 2009, San Francisco, USA. (постер презентација), апстракт објавен во Journal of Clinical Oncology ____________(IF 200917.793; 2010 = 1970)
 • Kapedanovska A, Matevska N, Josifovski T, Jankulovski N, Panovski M, Dimovski A. Somatic selection of the 8q24 risk allele in colorectal cancer. European Human Genetics Conference Viena 2009; (постер презентација), апстракт објавен во Eur J Hum Genet 2009; 17 (Supp.2):166. (IF 2009 = 564; 2010 = 4.380)
 • Plaseska-Karanfilska D, Noveski P, Matevska N, Dimovski A, Efremov GD. Y chromosome haplogroup R1a1 is associated with prostate cancer risk among Macedonian males. European Human Genetics Conference Viena 2009; (постер презентација), апстракт објавен во Eur J Hum Genet 2009; 17 (Supp.2):183 (IF 2009 = 564; 2010 = 4.380)
 • Hiljadnikova-Bajro M, Josifovski T, Panovski M, Dimovski A. The First Molecular Characterization of HNPCC in two Families from the Republic of Macedonia. 17th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation, Ohrid 2009. (постер презентација)
 • Hiljadnikova-Bajro M, Josifovski T, Jankulovski T, Dimovski A. Involvement of genetic instability in the pathogenesis of colorectal cancer among patients from the Republic of Macedonia. 12th European Wokshop on Cytogenetics and Molecular Genetics of Solid Tumors. Nijmegen, The Netherlands, 2010 (постер презентација)
 • Hiljadnikova-Bajro M, Josifovski T, Jankulovski N, Dimovski AJ. Involvement of Distinct Molecular Mechanisms in Development of Sporadic Proximal and Distal Colorectal Cancers. European Conference of Human Genetics 2010, Gothenburg, Sweden. (постер презентација), апстракт објавен во Eur J Hum Genet 2010; 18(Supp.1):171 (2010 = 380)
 • Dimovski АЈ, Angelovska-Petrusevska N, Angelovska-Grozdanovska B, Kapedanovska Nestorovska A, Matevska N, Eftimov A, Josifovski Predictive value of MSI, 18qLOH, TS promoter, and MTHFR C677T variants on efficacy/toxicity of capecitabine adjuvant monotherapy: A mid-term report of a prospective observational study on 136 stage II/III colon cancer patients. American Society for Clinical Oncology Gastrointestinal Cancers Symposium, June 2-6, 2010, Chicago, USA. (постер презентација), апстракт објавен во Journal of Clinical Oncology 2010, 28(Suppl): e14070 (IF 2010 = 18.970)
 • Grozdanova A, Poceva Panovska A, Brezovska K, Trajkovska-Dokic E, Apostolski S, Dimovski A, Suturkova Lj. Molecular characterization and detection of ganglioside like epitopes oin lipopolysaccharides from different Campylobacter jejuni strains. Hellenic Symposium of Medicinal Chemistry, Thessaloniki 2010. (постер презентација)
 • Sterjev Z, Kiteva G, Nestorovska K A, Matevska N, Serafimoska Z, Dimovski A, Suturkova, Lj. ABCB1 gene variant influences the maintenance dose of carbamazepine in patients with epilepsy. 9th European Congress on Epileptology, Rhodes 2010, (постер презентација), апстракт објавен во Epilepsy Research 2010, 51(Suppl.4):26. (орална презентација) (IF 2010 = 302)
 • Hiljadnikova Bajro М, Josifovski Т, Panovski М, Jankulovski Н, Dimovski АЈ. Multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) in analysis of hereditary and sporadic colorectal cancer in Republic of Macedonia. 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation, _______, (постер презентација), апстракт објавен во Balcan Journal of Clinical Laboratory 2011, 19(1): 123
 • Sterjev Z, Kiteva G, Kapedanovska Nestorovska A, Matevska N, Serafimoska Z, Dimovski AJ, Suturkova L. Influence of genetic variants in EPHX1 gene on the CBZ doses in the patients from R. Macedonia. 8th European Congress on Epileptology, Rhodes 2010, (постер презентација), апстракт објавен во Epilepsy Research 2011, 52(Suppl. 6): 116 (IF 2010 = 302)
 • Sterjev Z, Matevska N, Kapedanovska-Nestorovska A, Suturkova Lj, Dimovski A. Pharmacoeconomic aspects of individualized therapy. 2nd Croatian and First Adriatic Congress on Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Rovinj 2011 (орална презентација)
 • Sterjev Z, Dimovski A, Suturkova Lj. Individualized epilepsy treatment with Carbamazepine and Valproic acid. 5th Congress on Pharmacy of Macedonia with International Participation Ohrid 2011; (постер презентација), апстракт објавен во Macedonian pharmaceutical bulletin 2011, 56(Suppl): 325
 • Dimovski A, Mladenovska K. The science and practice in the curricula of the Faculty of Pharmacy at the university “Ss Cyril and Methodius” in Skopje, Macedonia. 5th Congress on Pharmacy of Macedonia with International Participation Ohrid 2011; (орална презентација), апстракт објавен во Macedonian pharmaceutical bulletin 2011, 56(Suppl): 357
 • Kapedanovska Nestorovska A, Serafimoska Z, Sterjev Z, Josifovski T, Petrusevska N, Suturkova L, Dimovski A. Thymidylate Synthase Enhancer Region (TSER) 2R/3R polymorphisms as an independent Risk Factor for Colorectal Cancer in Macedonian population. 5th Congress on Pharmacy of Macedonia with International Participation Ohrid 2011; (постер презентација), апстракт објавен во Macedonian pharmaceutical bulletin 2011, 56(Suppl): 348-349.
 • Dimovski A. New system approaches in molecular cancer diagnosis and individualized therapy. 1st Macedonian congress of Pathology with international participation, Ohrid 12-16.10.2011 (орална презентација)
 • Kapedanovska Nestorovska A, Cvetkovska A, Dimovski AJ, Suturkova L. Initial results of an ongoing study for CYP2C19 genetic profile and association with clopidogrel therapy outcome in different ethnic grpups from R.Macedonia. 40th ESCP Symposium on Clinic Pharmacy. Dublin 2011, (постер презентација)
 • Hiljadnikova Bajro M, Sukarova-Angelovska E, Chaffanet M, Dimovski AJ. Contiguous interstitial deletion encompassing both PTEN and BMPR1A associated with Cowden Syndrom European Conference of Human Genetics 2011 Amsterdam, The Netherlands. (постер презентација), апстракт објавен во European Journal of Human Genetics 2011; 19 (Suppl.2):141 (IF 2010 = 4.380)
 • Kapedanovska Nestorovska A, Sterjev Z, Serafimoska Z, Matevska N, Josifovski T, Jankulovski N, Panovski M, Petrusevska N, Suturkova Lj, Dimovski A. J. SMAD7 rs4939827 risk variant is associated with poor outcome in colorectal cancer patients from R. Macedonia. European Conference of Human Genetics 2011 Amsterdam, The Netherlands. (постер презентација), апстракт објавен во European Journal of Human Genetics 2011; 19 (Suppl.2):201 (IF  = 380)
 • Matevska N, Eftimov A, Petrovski D, Georgiev V, Dimovski A. J. Aberrant promoter methylation of GSTP1, APC, CycD2 and RASSF1A as potential biomarkers of prostate cancer diagnosis and prognosis. European Conference of Human Genetics 2011 Amsterdam, The Netherlands. (постер презентација), апстракт објавен во European Journal of Human Genetics 2011, 19(Suppl.2): 232 (IF 2010 = 380)
 • Hiljadnikova Bajro, T. Josifovski, M. Panovski, A.J. Dimovski. Association between 18q LOH and metastatic potential of colorectal Cancer European Human Genetics Conference 2012, Nurnberg, Germany, 23-26 June,2012 in: European Journal of Human Genetics 20(1) (2012) 170. (IF 2010 = 4.225)
 • Matevska N, Eftimov A, Josifovski T, Jankulovski N, Panovski M, Dimovski AJ. miR-21 expression in tumor tissue progressively increases during the development of colorectal cancer, European Human Genetics Conference 2012, Nurnberg, Germany, 23-26 June,2012 in: European Journal of Human Genetics 20(1) (2012). (IF 2013 = 225)
 • Daka A., Kapedanovska Nestorovska A., Mladenovska K., I,Vavlukis M., Dimovski J. A. Frequency of organic anion transporting polypeptide 1B1 SLCO1B1 gene variants in populations of patients treated with atorvastatin. 41 st ESCP Symposium on Clinical Pharmacy, Barcelona, Spain, 29-31 October 2012.
 • Dimovski А., Matevska, A. Eftimov, A. Kapedanovska-Nestorovska, N. Angelovska Petrusevska, B. Angelovska Grozdanovska, D. Jasar, T. Josifovski; MSI+ stage II/III colon cancer patients benefit from capecitabine adjuvant monotherapy, ESMO 14th World Congress on Gastrointestinal Cancer, 27–30 June 2012, Barcelona, Spain, Annals of Oncology, Volume 23, Issue suppl 4. (IF 2013 = 6.578)
 • Kapedanovska Nestorovska A, Dimovski AJ. APPLICATION OF TPMT PHARMACOGENETICS TO OPTIMIZATION OF THIENOPURINE  First Macedonian Hematology Congress and the Seventh Balkan Day of Hematology, Skopje, R. Macedonia, 4 -7 October 2012.
 • Kapedanovska Nestorovska A, Cvetkovska Dimitrovska A, Suturkova Lj, Dimovski AJ. THE INFLUENCE OF CYP2C19*2 GENETIC VARIANT TO THE RESPONSE OF CLOPIDOGRELIN PATIENTS WITH ATHEROTROMBOTIC CARDIOVASCULAR DISEASE IN R.MACEDONA. First Macedonian Hematology Congress and the Seventh Balkan Day of Hematology, Skopje, R. Macedonia, 4 -7 October 2012.
 • Dimitrovski K, Eftimov A, Geshkovska Matevska N, Apostolova V, Dejanova R, Dimovski A, VKORC1 and CYP2C9 allelic variants influence acenocoumarol dose requirements in patients from Republic of Macedonia, First Macedonian Hematology Congress and the Seventh Balkan Day of Hematology, 4-7 October, 2012, Skopje, Republic of Macedonia
 • Sterjev, G. A. Kiteva-Trencevska, J. T. Ribarska, E. Cvetkovska, I. Kuzmanovski, I. Petrov, A. K. Nestorovska, N. Matevska, Z. Naumoska, A. Dimovski, and L. Suturkova. EFFECT OF UGT1A6*2 GENETIC POLYMORPHISM ON THE DOSES, PLASMA CONCENTRATION AND METABOLISM OF VALPROIC ACID IN PATIENTS WITH EPILEPSY FROM R.MACEDONIA. 10th European Congress on Epileptology London, UK, 30 September–4 October 2012. Epilepsia, 53(Suppl. 5):1–245, 2012. (IF 2013 = 4.584)
 • Sterjev, G. Kiteva-Trencevska, J. Tonic – Ribarska, E. Cvetkovska, I. Kuzmanovski, I. Petrov,  S. Trajkovic – Jolevska, A. Dimovski, Lj. Suturkova, Pharmacogenetic aspect of therapy with carbamazepine and valproic acid, 5th International Congress of Neurologists in the Republic of Macedonia, 14 – 16 June, 2012, Ohrid, Macedonia.
 • Dimovski A. Chalenges of molecular diagnostic laboratories in the Republic of Macedonia. COST Action MPN –NET, April 24-26,2013, Ohrid, Macedonia
 • Svetlana A. Kocheva 1,*, Kata Martinova 1, Sofijanka Glamocanin 1, Zorica Antevska-Trajkova 1, Biljana Coneska-Jovanova1, Aleksandar Eftimov 2, Nadica Matevska 2, Aleksandar Dimovski 2, Clinical and Molecular Findings in Macedonian Family With Nijmegen Breakage Syndrome, 18th Congress of the European Hematology Association, June 13-16, 2013, Stockholm, Sweden. (EHA18ABSSUB-4863) Hematologica (IF 2013 = 868)
 • Trajkova S, Panovska -Stavridis I, Ivanovski M, Stojanovic A, Dukovski D, Stankovic S, Popova-Simjanovska M, Cadievski L, Eftimov A, Dimovski A, Cevreska Multivariable model consisted of clinical and biological markers for time to first treatment in CLL patients: Preliminary results from single centre experience 18th Congress of the European Hematology Association, June 13-16, 2013, Stockholm, Sweden.EHA18ABSSUB-3694, Hematologica (IF 2013 = 5.868)
 • Panovska-Stavridis I, Ivanovski I, Pivkova-Veljanovska A, Matevska-Geshkovska N, Eftimov A, Cevreska L, Dimovski Introducing of JAK2 mutational profile sequencing in the diagnosis of classical myeloproliferative neoplasms in the Republic of Macedonia. 18th Congress of the European Hematology Association, June 13-16, 2013, Stockholm, Sweden. EHA18ABSSUB-4526 Hematologica (IF 2013 = 5.868)
 • Panovska-Stavridis I, Pivkova-Vejlanovska A, Ivanovski M, Trajkova S, Dukovski D, Popova-Simjanovska M, Cevreska L, Dimovski Monitoring of the hematological response as effective tool of following and tailoring the pegylated interferon alfa-2A treatment in essential thrombocythemia patients: single center experience. 18th Congress of the European Hematology Association, June 13-16, 2013, Stockholm, Sweden. EHA18ABSSUB-4538 Hematologica (IF 2013 = 5.868)
 • Panovska-Stavridis I, Ivanovski M, Trajkova S, Dukovski D, Popova-Veljanovska M, Matevska-Geshkovska N, Cevreska L, Dimovski JAK2 46/1 haplotype, JAK2V617F mutation and clinical characteristics of Macedonian patients with classical myeloproliferative neoplasms. 18th Congress of the European Hematology Association, June 13-16, 2013, Stockholm, Sweden. EHA18ABSSUB-4547 Hematologica (IF 2013 = 5.868)
 • Hiljadnikova – Bajro M, Kapedanovska – Nestorovska A, Eftimov A, Matevska GeskovskaN, Josifovski T, Panovski M, Jankulovski N, Dimovski AJ; Association between microsatellite instability, BRAFV600E mutation and MLH1 promoter hypermethylation in sporadic and familial colorectal cancers. European Human Genetics Conference 2013, Paris June 8-11, 2013 (Control Number 2013-A-2421-ESHG) in: European Journal of Human Genetics  (2012). (IF 2013 = 225)
 • Kapedanovska – Nestorovska A, Jakovski K, NaumovskaZ, Hiljadnikova BajroM, Sterjev Z, Eftimov A, Matevska GeskovskaN, DimitrovskiK, LabacevskiN, Dimovski AJ;. Distribution of the most common genetic variants associated with variable drug response in the population of the Republic of Macedonia European Human Genetics Conference 2013, Paris June 8-11, 2013 (Control No. 2013-A-2133-ESHG) in: European Journal of Human Genetics  (2012). (IF 2013 = 225)
 • Dimovski A. Colorectal cancer research in the R. Macedonia. COST Action BM 1206 Meeting, Edinburgh, Oct 22-24, 2013
 • Sterjev Z, Kulevanova S, Suturkova, Lj,Dimovski AJ. Development оf pharmacogenetics skils for pharmacists from the Republic of Macedonia. Annual Conference of the European Association of Faculties of Pharmacy, Ljubljana May 22-24, 2014
 • Sanja TrajkovaLidija Cevreska · Aleksandar Eftimov · Aleksandar Dimovski · Martin Ivanovski · Dushko Dukovski ·Marija Popova-Simjanovska · Svetlana Stankovikj · Irina Panovska-Stavridis. GENE REPERTOIRE OF IGHV-IGHD-IGHJ REARRANGEMENTS IN MACEDONIAN CLL PATIENTS 19th Congress Of The European Hematology Association, Milan, Italy; 06/2014
 • Irina Panovska-StavridisMartin Ivanovski · Lidija Cevreska ·Aleksandar Eftimovski · Aleksandar Dimovski COEXISTANCE OF CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (CLL) AND CONGENITAL POLYCYTHEMIA DUE TO MUTATION IN THE EPO RECEPTOR GENE 19th Congress Of The European Hematology Association, Milan, Italy; 06/2014
 • Irina Panovska-StavridisMartin Ivanovski · Aleksandar Eftimov ·Sanja Trajkova · Lidija Cevreska · Dusko Dukovski · Marija Popova · Aleksandar Dimovski THE PTPN22 R620W POLYMORPHISM IS NOT ASSOCIATED WITH CLINICAL AND MOLECULAR CORRELATES OF CRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (CLL) IN PATIENTS ORIGINATING FROM REPUBLIC OF MACEDONIA 19th Congress Of The European Hematology Association, Milan, Italy; 06/2014
 • Arlinda Daka Aleksandar Dimovski · Aleksandra Kapedanovska· Marija Vavlukis· Aleksandar Eftimov · Kristina Mladenovska.  Haplotypes of SLCO1B1 gene encoding OATP1B1 in Albanian ethnic group. Second Congress of Pharmacist of Montenegro with international participation, Budva, Montenegro; 05/2015
 • Arlinda Daka A. Dimovski · A. Kapedanovska· M. Vavlukis ·Eftimov · N.Labachevski · K. Jakjovski · N.Matevska Geshkovska ·D. Nebija · K. Mladenovska. Pharmacokinetic profile of atorvastatin in relation to SLCO1B1 C.521T>C and C.388A> variants in healthy volunteers. 5. Croatian congress on pharmacy with international participation, Rovinj, Croatia; 05/2015
 • Arlinda Daka A. Dimovski · A. Kapedanovska· M. Vavlukis ·Eftimov · N.Labachevski · K. Jakjovski · N.Matevska Geshkovska ·D. Nebija · K. Mladenovska. Pharmacokinetic profile of atorvastatin in relation to SLCO1B1 C.521T>C and C.388A> variants in healthy volunteers Croatian congress on pharmacy with international participation, Rovinj, Croatia; 05/2015
 • Dimovski A. Gene structure and Function. First Masterclass in Molecular Oncolocy, Association of radiotherapy and oncology in the Meditterrannean Area (AROME), Skopje March 27-28, 2015
 • Dimovski A. Cell Signaling. First Masterclass in Molecular Oncolocy, Association of radiotherapy and oncology in the Meditterrannean Area (AROME), Skopje March 27-28, 2015
 • Dimovski A. Science and practice at the CBFA, UKIM – Faculty of Pharmacy. Institute of Organic Synthesis, Riga, Latvia, Aug 26, 2016
 • Staninova, M, Matevska – Geskovska N, Dimovski A. Anticipation in the Lynch Syndrome Patients with High Frequency Founder Mutations from the R. Macedonia. ESHG, Barcelona, June 2016
 • Dimovski A. Inherited gastrointestinal carcinomas.13 Onkological days, Ohrid September 2, 2016
 • Dimovski A. BRAF/MEK dual inhibition. Second Masterclass in Molecular Oncolocy, Association of radiotherapy and oncology in the Meditterrannean Area (AROME), Skopje 2016
 • Panovska-Stavridis I, Eftimov A, Ivanovski M, Pivkova-Veljanovska A, Cevreska L, Hermouet S, Dimovski AJ. Chronic lymphocytic leukemia and polycythemia vera concomitantly diagnosed: case report, Society of Hematologic Oncology, September 13-17, Houston, TX, USA
 • Panovska-Stavridis I, Eftimov A, Ivanovski M, Pivkova-Veljanovska A, Cevreska L, Hermouet S, Dimovski AJ. Loss of KDEL motif is the major determinant of the disease phenotype in calreticulin mutated essential trombocythemia patients: case report. , Society of Hematologic Oncology, September 13-17, Houston, TX, USA
 • Panovska-Stavridis I, Eftimov A, Ivanovski M, Novevski P, Plaseska – Karanfilska D, Cevreska Dimovski AJ. moleculary confirmed, cytogenetic remission in a case with MDS-RAEB2 associated with loos of chromosome Y treated with Azacitidne. Second Hematology Congress, April 18-20, 2017, Skopje, R. Macedonia
 • Panovska-Stavridis I, Eftimov A, Ivanovski M, Pivkova-Veljanovska A, Cevreska L, Hermouet S, Dimovski AJ. Preliminary Analyses of IGHV Mutational Status and Sterotyped BCR Receptor Patterns of Macedonian Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL). iwCLL Conference, May 12-15, 2017, New York, USA

г)           17 стручни трудови презентирани на стручни собири

 • Dimovski A., The molecular basis of inherited colorectal carcinomas, ICGEB Affiliated Centre Course, MANU, Skopje, 1998
 • Димовски А. Молекуларни основи на колоректалниот карцином. Советување на хирурзите по абдоминална хирургија, Струга, 1998
 • Dimovski AJ, Inherited Colorectal Cancer Syndromes, 2nd Meeting of the Molecular Medicine Network in SEE, Skopje, October 18, 2002
 • Dimovski AJ, Molecular Studies of Colorectal Cancer in the Republic of Macedonia, Regional Network and Common Research Programme in CEE & South Mediterranean Countries on Genetics, UNESCO ROSTE, Athens, Greece, September 12-13, 2003
 • Димовски А. Генетски тестирања за предиспозиција на малигни заболувања. Скопје, Штип, Битола, Тетово. UNESCO-ROSTE Seminars, April 20-26, 2005, Macedonia
 • Dimovski AJ. Pharmacogenomics and pharmacogenetics. Summer University – European Pharmacy Students Association, July 16-25, 2006, Ohrid, Macedonia
 • Dimovski AJ. Molecular basis of cancer. IBIDEM
 • Dimovski AJ. Real-time PCR analyses of allelic imbalances in colorectal cancer. “Workshop on Applications of Functional Genomics to Biomedical Research” Cavtat, Croatia, 10-12th November 2006
 • Димовски А. Фармакогенетика и клиничка пракса. Годишно собрание на Друштвото на фармацевти на Македонија. Скопје, 25 Новембар, 2006
 • Dimovski A. Familial colorectal cancer in Macedonia, 1st Conference in New Perspectives in Cancer Pathology, Bucharest May 23-27, 2007
 • Димовски А. Молекуларна детекција и карактеризација на HIV вирусот. Здружение на лекари специјалисти по медицинска биохемија, 18 Мај 2007, Охрид, Македонија
 • Димовски А. Фармакогенетски аспекти на хемотерапијата на малигните заболувања. Здружение на медицински биохемичари на Македонија, 2009 Штип, Македонија
 • Dimovski A. Strategija za dijagnoza, terapija i sledewe na pacientite so kolorektalen karcinom, Zdru`enie za medicinska genetika, MANU,Skopje 2009
 • Хиљадникова-Бајро М, Димовски А, Петрушевкса-Този Л, Кадифкова Пановска Т. Uloga na Farmakogenetskite иstra`uvawa vo мedicinata i фarmacijata. Zdru`enie na lekari specijalisti po мedicinska бiohemija, 2009, Скопје.
 • Димовски Стандардизација на RT-PCR анализите: значење и практична примена. Здружение на хематолозите на Македонија, Охрид 28-30 Октомви 2011
 • Димовски Faktori koi flijaat na efikasnosta i toksi~nosta na hemoterapijata. Здружение na specijalisti po klini~ka Farmacija, Skopje 25 Oktomvri, 2013
 • Димовски А. Нови предизвици во лекулвањето и третманот на малигниот меланом, Симпозиум за малигнене меланом, УКРО и БОРКА, Мај 22, 2017
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.