д-р Александра Капедановска Несторовска

 

Позиција                    Доцент

Институт                    Институт за фармацевтска хемија

Телефон                      3126 024 лок.104

е-маил                         alka@ff.ukim.edu.mk

 

Александра Капедановска Несаторовска е родена 1980 година во Скопје. Дипломирала на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 2004 година. Магистрирала на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” Скопје во 2009 година. Специјализирала во областа на клиничка фармација на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во 2011 година. Докторирала на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 2015 година.

 

Поле на научен и наставен интерес: фармакогенетика, клиничка фармација, фармакоекономија, фармацевтска хемија

 

ПРОЕКТИ

 

Меѓународни

 1. Наслов на проект: Прогонистички и предиктивни молекуларни маркери во терапијата на колорективниот карцином

Ангажман: истражувач

Тип на проект: инернационален

Финансиран од: Министерство за образование и наука на Република Македонија и Министерство за високо образование наука и технологија на Република Словенија

Траење на проектот: 2009-2011

 1. Наслов на проект: Прогностички и предиктивни маркери кај колоректален карцином

Ангажман: истражувач

Тип на проект: инернационален

Финансиран од:  Интернационален центар за генетски инжинеринг и биотехнологија (ICGEB-Trieste), Италија

Траење на проектот: 2007-2009

 1. Наслов на проект: Оксидативен стрес, ДНК оштетување и генетски варијанти кај простата канцер

Ангажман: истражувач

Тип на проект: инернационален

Финансиран од: Министерство за образование и наука на Република Македонија и ТУБИТАК, Турција

Траење на проектот:  2006-2008

 1. Наслов на проект: Молекуларна цитогенетика на цврсти тумори

Ангажман: истражувач

Тип на проект: инернационален

Финансиран од:  Министерство за образование и наука на Р. Македонија во рамките на COST иницијатива B-19

Траење на проектот:  2004-2006

 1. Наслов на проект: Реконструкција на фармацевтска едукација во Р. Македонија

Ангажман: истражувач

Тип на проект: инернационален

Финансиран од: TEMPUS-Phare

Траење на проектот:  2004-2007

 

Национални

 1. Трошок-Ефикасност за лекот Perjeta (pertuzumab) кај пациенти со HER 2 позитивен метастатски карцином на дојка Р.Македонија. (2016-2017)
 2. Трошок-Ефикасност за лекот Perjeta (pertuzumab) во неоадјувантен третман кај пациенти со локално напреднат, инфламаторен или ран стадиум на HER 2 позитивен карцином на дојка во Р.Македонија. (2017)
 3. Наслов на проект: Прифаќање и адаптирање на здравствена технологија за лекот Gazyva (Obinutuzumab) во праволиниски третман на пациенти со хронична лимфоцитна леукемија (ХЛЛ) во Република Македонија. (2016-2017)
 4. Биолошки слични лекови- регулаторни и клинички предизвици за нивнA употреба (2015)
 5. Анализа на минимизација на трошок за споредба на употреба на субкутана наспроти интравенска  форма на апликација на Mabtera (rituximab) во третман на хронична лимфатична леукемија (2015)
 6. Анализа на минимизација на трошок за споредба на употреба на субкутана наспроти интравенска  форма на апликација на Herceptin (trastuzumab) во третман на карцином на дојка. (2015)
 7. Фармакоекономски истражувања на генетски индивидуализирана терапија при третман на заболувања на централен нервен систем. (2014-2015)
 8. Наслов на проект: Молекуларни маркери за ефикасност/токсичност на терапија со капецитабин кај пациенти со колоректален карцином. (2010-2012)
 9. Молекуларни предиктивни маркери за ефикасност/токсичност на терапија базирана на капацетабин кај пациенти со колоректален карцином, IV фаза на клинички студии. (2006-2008)
 10. Генеска предиспозиција за развој на колоректален карцином во Р. Македонија. (2004-2006)

СТУДИСКИ ПРЕТСТОИ

 • 2007 Катедра за биохемија и биофизика , Универзитет на Стокхолм, Стокхолм,  Шведска

ЛИСТА НА ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ

2017

 1. Zorica Naumovska, Jasmina Tonic Ribarska, Ljubica Suturkova, Nestororvska K. Aleksandra, Simonovska Crcarevska, Marija Glavas Dodov, Anastas Misev, Ljupco Pejov,  Ewa Szymanska, Darryl Pickering, Karla Frudenvang, Tommy N. Johansen. (S)-EL-7 SELECTIVE COMPETITIVE ANTAGONIST FOR AMPA AND KA RECEPTOR. Drug discovery and designing & 9th Annual pharmaceutical chemical analysis congress, 2-4 October 2017, Vienna Austria. Best awarded poster presentation.
 2. Zorica Naumovska, Aleksandra K. Nesterovska, Zoran Sterjev, Ana Filipce, Aleksandar Dimovski, Ljubica Suturkova, Vladimir Serafimoski. Evaluation of the role of ABCB1gene polymorphic variants on psychiatric disorders predisposition in Macedonian population. CONTRIBUTIONS. Sec. Med. Sci. in press.
 1. Oliver Nikolov , Zoran Sterjev , Aleksandar Dimovski , Aleksandra KapedanovskaNestorovska , Zorica Naumovska , Aleksandra Grozdanova , Lidija Cevreska , Borche Georgievski, Aleksandar Stojanovik , Oliver Karanfilski , Sonja Genadieva-Stavrik , Sanja Trajkova , Aleksandra Pivkova-Veljanovska , Tatjana Sotirova , Marica Pavkovic , Slobodanka Trpkovska-Terzieva , Gazmend Amzai , Lazar Cadievski , Dusko Dukovski , Ljubica Suturkova. Cost-minimization analysis of rituximab subcutaneous formulation versus intravenous administration of rituximab for the treatment of non-hodgkin’s lymphoma in the republic of macedonia.; EHA Learning Center. Nikolov O. May 18, 2017; 181247
 2. Kapedanovska Nestorovska A. Cost-effectiveness analysis of obinutuzumab as first line treatment option for patients with chronic lymphocytic leukemia in republic of macedonia. 7TH ADRIATIC AND 5TH CROATIAN CONGRESS OF PHARMACOECONOMICS AND OUTCOMES RESEARCH. . 20-23 APRIL 2017 POREČ, CROATIA
 3. Sterjev, Z. , Dimovski, A. , KapedanovskaNestorovska, A. , Naumovska, Z.  , Grozdanova, A. , Cevreska, L.  , Georgievski, B., Stojanovic, A. , Karanfilski, O.  , Genadieva-Stavrik, S.  , Trajkova, S. ,Pivkova-Veljanovska, A. , Sotirova, T.  , Pavkovic, M. , Trpkovska-Terzieva, S.  , Amzai, G.  , Cadievski, L.  , Dukovski, D.  , Nikolov, O.  , Suturkova, Lj. COST-MINIMIZATION ANALYSIS OF RITUXIMAB SUBCUTANEOUS INJECTION FOR NON-HODGKIN’S LYMPHOMA IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA. 2nd congress of the Macedonian hematology association with international participiation (18-20 April, 2017).
 4. Vavlukis A, Nestorovska AK, Sterjev Z, Grozdanova A, Vavlukis M, et al. (2017) Influence of ABCB1 C3435T Genotype on Clinical Cardiovascular Outcomes in Coronary Artery Disease Patients on Clopidogrel Treatment. MOJ Drug Des Develop Ther 1(2): 00007. DOI: 10.15406/mojddt.2017.01.00007

2016

 1. Zorica Naumovska, Jasmina Tonic Ribarska, Katerina Brezovska, Alekasanda K. Nestorovska Zoran Sterjev, Gjoshe Stefkov, Aleksnadra Grozdanova, Ljubica Suturkova. Bioanalytical HPLC method for the simultaneous determination of risperidone and its active metabolite, 9-OH risperidone in plasma and urine; influenced by genetic variations in metabolic and transporter enzymes, 9th Open symposium European Bioanalysis Forum-EBF, Reaching Utopia – The Kaleidoscope of Bioanalysis, (16-18 November, 2016),Barcelona, Spain.
 1. Zareski R, Kapedanovska Nestorovska A, Grozdanova A, Dimitrova B, Suturkova LJ, Sterjev Z. The Effects of the New Methodology Application on the Method of Pricing of Drugs-The Case of the Republic of Macedonia. Value Health Reg Issues. 2016 Sep;10:19-28.
 1. Acevski Stevche, Minov Jordan, Sterjev Zoran, Zareski Rubin, Kapedanovska Nestorovska Aleksandra and Suturkova Ljubica. Cost Effectiveness Analysis of Antibiotic Regimens Used in Outpatient Treatment of Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Adv Pharmacoepidemiol Drug Saf 2016, 5:5.
 2. Aleksandra Grozdanova, Katerina Anchevska Netkovska, Zorica Naumovska, Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Zoran Sterjev, Ljubica Shuturkova. Market access of biosimilar medical products – economical, regulatory and clinical issues. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 41 – 42 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.2-027.512
 3. Zoran Sterjev, Rubin Zareski, Katerina Anchevska Netkovska, Zorica Naumovska, Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Aleksandra Grozdanova, Ljubica Shuturkova. Impact of parallel trade/import of pharmaceuticals in Central East European Countries.  Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 37 – 38 (2016) ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.2:339.562(4-11).
 4. Selveta Shuleta-Qehaja, Aleksandra Grozdanova, Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Zorica Serafimoska, Ljubica Shuturkova, Zoran Sterjev. Evaluation of reliability and validity of the European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30) questionnaire (Albanian version) among breast cancer patients from Kosovo. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 59 – 60 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 618.19-006.6-052.
 5. Aleksandra Kapedanovska-Nestorovska, Zorica Naumovska, Zoran Sterjev, Ljubica Suturkova, Aleksandra Grozdanova. The advertising influence on pharmacist recommendations and consumer selection of over-the-counter drugs. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 107 – 108 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.2:339.187(497.7).
 6. Biljana Indova, Zorica Naumovska, Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Aleksandra Grozdanova, Ljubica Suturkova, Zoran Sterjev. Awareness of the importance of self-management in Macedonian diabetes patients. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 113 – 114 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 616.379-008.64-052-047.22(497.7)
 7. Biljana Lazarova, Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Zorica Naumovska, Aleksandra Grozdanova, Ljubica Suturkova, Zoran Sterjev. Evaluation of rational / irrational drug use at orthopedic department in Clinical Hospital Stip in the period from January to April 2013. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 115 – 116 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.035.7(497.731)”2013”
 8. Stefan Matik, Ana Vavlukis, Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Zorica Naumovska, Aleksandra Grozdanova, Zoran Sterjev. Antimicrobial resistance to antibacterial agents in common respiratory tract pathogens in pediatric population. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 637 – 638 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.33.015.8
 9. Ana Vavlukis, Lile Zdraveska, Viktorija Nikolovska, Aleksandra Kapedanovska, Nestorovska, Zoran Sterjev, Aleksandra Grozdanova, Zorica Naumovska. Influence of ABCB1 C3435T genotype on clinical cardiovascular outcomes in coronary artery disease patients on Clopidogrel treatment. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 645 – 646 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 615.273.53:616.132.2, 616.132.2-085.273.53
 10. Aleksandar Spirov, Aleksandra Kapedanovska Nestorvska, Aleksandra Grozdanova, Zoran Sterjev, Zorica Naumovska. Pharmacovigilance practice in community pharmacies. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) 665 – 666 (2016), ISSN 1409 – 8695, UDC: 614.27.
 11. Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Zorica Naumovska, Zoran Sterjev, Aleksandra Grozdanova, Aleksandar Dimovski, Ljubica Suturkova. The cost effectiveness of genetic testing for CYP2C19 variants to guide antiplatelet therapy with clopidogrel or prasugrel in R.Macedonia. Int J Clin Pharm (2016) 38: 470. doi:10.1007/s11096-015-0240-y
 12. Zorica Naumoska, Aleksandra K. Nestorovska, Aleksandra Grozdanova,Kristina Hristova, Aleksandar Dimovski, Ljubica Suturkova, Zoran Sterjev. Trends in utilization of stains in Republic of Macedonia 2013-2015. 6th Adriatic Congress of Pharmacoeconomics and Outcomes Research. Bled, Slovenia, 21-24 April, 2016.Pharmaca 2016; 52, (Supl. 1)

2015

 1. Grapci AD, Dimovski AJ, Kapedanovska A, Vavlukis M, Eftimov A, Geshkovska NM, Labachevski N, Jakjovski K, Gorani D, Kedev S, Mladenovska K . Frequencies of single-nucleotide polymorphisms and haplotypes of the SLCO1B1 gene in selected populations of the western balkans. Balkan J Med Genet. 2015 Dec 30;18(1):5-21.
 2. Daka A, Dimovski A, Kapedanovska A, Vavlukis M, Eftimov A, Labachevski N, Jakjovski K, Geshkovska MN, Nebija D, Mladenovska K. Effects of single nucleotide polymorphisms and haplotypes of the SLCO1B1 gene on the pharmacokinetic profile of atorvastatin in healthy Macedonian volunteers.  Pharmazie. 2015.
 3. Nestorovska A, Naumoska Z, Grozdanova A, Stoleski D, Ivanovska A, Risteski M,  Vasev N, Ismaili I, Stefanovski P, Dimovski A, Suturkova L, Sterjev Z. Subcutaneous Vs Intravenous Administration Of Trastuzumab In Her2+ Breast Cancer  Patients: A Macedonian Cost-Minimization Analysis. Value Health. 2015 Nov;18(7):A463
 4. Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Zorica Naumovska, Zoran Sterjev, Aleksandra Grozdanova, Aleksandar Dimovski, Ljubica Shuturkova.The cost-effectivenes of cytochrome p450 (CYP2D6 and CYP2C19) genotype screeningfor optimization of therapy with risperidone and clopidogrel treatment in R. Macedonia 6th Adriatic Congress of Pharmacoeconomics and Outcomes Research. Bled, Slovenia, 21-24 April, 2016. Pharmaca 2016; 52, (Supl. 1).
 5. Nestorovska A, Naumoska Z, Grozdanova A, Stoleski D, Ivanovska A, Risteski M, Vasev N, Ismaili I, Stefanovski P, Dimovski A, Suturkova L, Sterjev Z. Subcutaneous Vs Intravenous Administration Of Trastuzumab In Her2+ Breast Cancer  Patients: A Macedonian Cost-Minimization Analysis. Value Health. 2015 Nov;18(7):A463.
 6. Naumovska Z, Nestorovska AK, Filipce A, Sterjev Z, Brezovska K, Dimovski A, Suturkova LJ. Pharmacogenetics and antipsychotic treatment response. Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 2015;36(1):53-67. Review.
 7. Kapedanovska Nestorovska A, Jakovski K, Naumovska Z, Hiljadnikova Bajro M, Sterjev Z, Eftimov A, Matevska Geskovska N, Suturkova L, Dimitrovski K, Labacevski N, Dimovski AJ. Distribution of the most Common Genetic Variants Associated with a Variable Drug Response in the Population of the Republic of Macedonia. Balkan J Med Genet. 2015 Apr 10;17(2):5-14.
 8. Grozdanova, A. Ancevska Netkovska K, Sterjev Z, Naumovska Z, Kapedanovska Nestorovska A, Suturkova Lj. Impact of biosimilar medicinal products in the EU pharmaceutical market.. Clinical Therapeutics , Volume 37 , Issue 8 , e163

2014

 1. Naumovska Z, Nestorovska AK, Sterjev Z, Filipce A, Dimovski A, Suturkova L. Genotype variability and haplotype profile of ABCB1 (MDR1) gene polymorphisms in  Macedonian population. Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 2014;35(3):121-33.

2013

 1. Nestorovska AK, Jakovski K, Labacevski N, Dimovski AJ. Characterization of the most common CYP2C9 and CYP2C19 allelic variants in the population from the Republic of Macedonia. Pharmazie. 2013 Nov;68(11):893-8.
 2. Jakovski K, Nestorovska AK, Trojacanec J, Atanasovska E, Kostova E, Labacevski N. CYP2D6 genotype and plasma concentrations of olanzapine-importance for safety in bioequivalence studies.MakMedPregled 2013; 67(2):74-80

2012

 1. Sterjev Z, Kiteva G, Cvetkovska E, Petrov I, Kuzmanovski I, Ribarska T, Nestorovska AK, Matevska N, Trajkovik-Jolevska S, Dimovski A, Suturkova Lj. Influence of the SCN1A IVS5N + 5 G>A Polymorphism on Therapy with Carbamazepine for Epilepsy. Balkan J Med Genet. 2012 Jun;15(1):19-24.
 2. Sterjev Z, Trencevska GK, Cvetkovska E, Petrov I, Kuzmanovski I, Ribarska JT,  Nestorovska AK, Matevska N, Naumovska Z, Jolevska-Trajkovic S, Dimovski A, Suturkova L. The association of C3435T single-nucleotide polymorphism, Pgp-glycoprotein gene expression levels and carbamazepine maintenance dose in patients with epilepsy. Neuropsychiatr Dis Treat. 2012;8:191-6.
 3. Z. Sterjev, G. A. Kiteva-Trencevska, J. T. Ribarska, E. Cvetkovska_ I. Kuzmanovski, I. Petrov, A. K. Nestorovska, N. Matevska, Z. Naumoska, A. Dimovski, and L. Suturkova. Effects of UGTA6*2 genetic polymorphism on the doses, plasma concentration and metabolism of valproic acid in patient with epilepsy from R. Macedonia. Epilepsia, 53(Suppl. 5):1–245, 2012

4.      Bajro MH, Josifovski T, Panovski M, Jankulovski N, Nestorovska AK, Matevska N, Petrusevska N, Dimovski AJ. Promoter length polymorphism in UGT1A1 and the risk of sporadic colorectal cancer. Cancer Genet. 2012 Apr;205(4):163-7.5.      Jakovski K , Kapedanovska Nestorovska A , Labacevski N , Dimovski AJ. Frequency of the most common CYP3A5 polymorphisms in the healthy population of the Republic of Macedonia. Macedonian pharmaceutical bulletin, 58 (1, 2) 25 – 30 (2012)

2011

 1. Z. Serafimoska, A. Kapedanovska Nestorovska, Lj. Suturkova, T.N. Johansen, K. Frydenvang, Phenylalanine derivates, new selective logands for AMPA and Kainate receptor subunits of ionotropic glutamate receptors. Macedonian pharmaceutical bulletin 2011, 56(Suppl): 336. Oral presentation
 2. Kapedanovska Nestorovska A, Sterjev Z, Serafimoska Z, Matevska N, Josifovski T, Jankulovski N, Panovski M, Petrusevska  N, Suturkova Lj, Dimovski A. J. SMAD7 rs4939827 risk variant is associated with poor outcome in colorectal cancer patients from R. Macedonia. European Journal of Human Genetics 2011; 19 (Suppl.2):201.
 3. Sterjev Z, Kiteva G, Kapedanovska Nestorovska A, Matevska N, Serafimoska Z, Dimovski AJ, Suturkova L. Influence of genetic variants in EPHX1 gene on the CBZ doses in the patients from R. Macedonia. Epilepsia 2011, 52(Suppl. 6): 116.
 4. Sterjev Z, Vlaco B, Nestorovska Kapedanovska A, Naumoska Z, Grozdanova A, Suturkova Lj. Evaluation of patient from different aged groups about their satisfaction with pharmaceutical community services in R. Macedonia. Macedonian pharmaceutical bulletin 2011, 56(Suppl): 115-116.
 5. Kapedanovska Nestorovska A, Serafimoska Z, Sterjev Z, Josifovski T, Petrusevska N, Suturkova L, Dimovski AJ. Thymidylate Synthase Enhancer Region (TSER) 2R/3R polymorphisms as an independent Risk Factor for Colorectal Cancer in Macedonian population. Macedonian pharmaceutical bulletin 2011, 56(Suppl): 348-349
 6. Serafimoska Z, Kapedanovska Nestorovska A, Suturkova Lj, Tommy NJ, Frydenvang K. Phenylalanine derivates, new selective ligands for ampa- and kainate receptor subunits of ionotropic glutamate receptors. Macedonian pharmaceutical bulletin 2011, 56(Suppl): 336.
 7. Kapedanovska Nestorovska A, Dimitrovska Cvetkovska A, Suturkova Lj .  Association between CYP2C19*2 variant and clinical outcome in Clopidogrel treated patients from Republic of Macedonia. Makedonsko Farmacevtski Bilten. 2011;56((1, 2)):37-44

2010

 1. Sterjev Z, Vlaco B, Kapedanovska Nestorovska A, Naumoska Z, Grozdanova A, Suturkova Lj. Assessment of patient satisfaction with pharmaceutical community services in R. Macedonia. Macedonian pharmaceutical bulletin 2010, 56(1,2): 23-28.
 2. Serafimoska Z, Kapedanovska Nestorovska A, Suturkova Lj, Szymańska E, Pickering D, Frydenvang K, Johansen N T. 3-Substituted Phenylalanines, selective ligands for AMPA and Kainate receptor subunits. Rhodes 2010, 18th EuroQSAR Symposium abstract book.
 3. Serafimoska Z, Kapedanovska Nestorovska A, Suturkova Lj, Szymańska E, Pickering D, Frydenvang K, Johansen N T. (S)-EL-7 new selective competitive antagonist for AMPA and KA receptors. Thessaloniki 2010, Hellenic Symposium of Medicinal Chemistry abstract book.
 4. Sterjev Z, Kiteva G, Nestorovska Kapedanovska A, Matevska N, Serafimoska Z,, DonevaA, Dimovski AJ, Suturkova, Lj, SCN1A IVS5N + 5 G-A polymorphism in patients with epilepsy from R.Macedonia, 8thEuropean Congress on Epileptology Berlin 2010,E557,p.217.

2008

 1. Matevska N., Josifovski T., Kapedanovska A., Sterjev Z, Serafimoska Z,  Panovski M, Jankulovski, N., Petrusevska N, Angelovska, B., Petrusevska, G., Suturkova L, Dimovski AJ, Methylenetetrahydrofolate reductase C677T Polymorphism and risk of colorectal cancer in the Macedonian population, Balcan Journal of Medical Genetics 2008 Vol 11(2):17-23.

2007

 1. Josifovski T., Matevska N., Hiljadnikova-Bajro M., Sterjev Z., Kapedanovska A., Serafimoska Z., Despotovska S., Petrusevska N., Panovski M., Suturkova L., Dimovski AJ. Cyclin D1 G870A Variant is Associated with Increased Risk of Microsatellite Instability-Positive Colorectal Cancer in Young Male Patients, Balcan Journal of Medical Genetics 2007 Vol 10(2):29-36
 2. Sterjev Z., Kapedanovska A., Serafimovska Z, Josifovski T, Panovski M., Suturkova L, A.J. Dimovski. Methylenetetrahydrofolate reductase C677T polymorphism and colorectal cancer risk in Republic of Macedonia. International Symposium of Medicinal Chemistry Research and Development 2007.
 3. Hiljadnikova-Bajro M., Josifovski T., Sterjev Z., Kapedanovska A., Serafimoska Z., Matevska N., Despotovska S., Petrusevska N., Panovski M., Suturkova L., Dimovski AJ., Microsatellite Instabillity and Loss of Heterozygosity in colorectal cancer patients from the Republic of Macedonia, Macedonian Pharmaceutical Bulletin 2007, 53 (1,2): 158-159
 4. Hiljadnikova-Bajro M., Josifovski T., Sterjev Z., Kapedanovska A., Serafimoska Z., Matevska N., Despotovska S., Petrusevska N., Panovski M., Suturkova L., Dimovski AJ., Genetic Polymorphism in UGT1A1 and risk of colorectal cancer, Macedonian Pharmaceutical Bulletin 2007, 53 (1,2): 156-157
 5. Hiljadnikova-Bajro M., Josifovski T., Sterjev Z., Kapedanovska A., Serafimoska Z., Matevska N., Despotovska S., Petrusevska N., Panovski M., Suturkova L., Dimovski AJ., IGF1 gene promotor variant as risk modifier for colorectal cancer, Macedonian Pharmaceutical Bulletin 2007, 53 (1,2): 160-161

2006

 1. Josifovski T., Hiljadnikova-Bajro M., Sterjev Z., Kapedanovska A., Serafimovska Z., Panovski M., Suturkova L., Dimovski A.J. Genomic instability patterns in patients with colorectal cancer from Macedonia, Proceedings from the 7th Balkan Meeting on Human Genetics, Balcan Journal of Medicinal Genetics (BJMG) 2006, Vol 9(3,4): 67.
 2. Josifovski T., Hiljadnikova-Bajro M., Sterjev Z., Kapedanovska A., Serafimovska Z., Panovski M., Suturkova L., Dimovski A.J. Familial colorectal cancer in Macedonia, Proceedings from the 7th Balkan Meeting on Human Genetics, BJMG 2006, Vol 9(3,4): 68.
 3. Sterjev Z., Serafimovska Z., Kapedanovska A., Hiljadnikova-Bajro M., Josifovski T., Panovski M., Suturkova L., Dimovski A.J. Low penetrance alleles predisposing to colorectal cancer in Macedonian patients, Proceedings from the 7th Balkan Meeting on Human Genetics, BJMG 2006,

ПУБЛИКАЦИИ

 • Коавтор на превод на учебник: Трошоци, квалитет и исходи од здравствена заштита.

ОСТАНАТИ АКТИВНСТИ

 • Научен соработник, Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи, Фармацевтски факултет, Скопје
 • Научен соработник, Национален Фармакоинформативен Центар, Фармацевтски факултет, Скопје
 • Член на комисија за одобрување на увоз на лекови кои немаат одобрение за ставање во промет
 • Член на комисија за изготвување на база на прашања за првиот и вториот дел од стручниот испит на здравствените на здравствените работници со високо образование од областа на фармација ( фармакоинформатика и клиничка фармација)
 • Ангажиран експерт од областа на клиничка фармација при Агенцијата за лекови и медицински средства на РМ

ЧЛЕНСТВО

 • Македонско Фармацевтско Друштво-Секција за клиничка фармација
 • Македонско здружение за хумана генетика
 • Македонско здружение за биохемија и молекуларна биологија
 • Македонско здружение на болнички фармацевти
 • Европско здружение на клинички фармацевти
 • Европско здружение на онколошки фармацевти
 • Европско здружение за хумана генетика / European Society of Human genetics- ESHG
 • Интернационално здружениe за Фармакоекономија и истражување на исход
 • Фармацевтска комора на Р. Македонија / Pharmaceutical Chamber of the R.M;
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.