Ovarian Cancer

Niraparib како терапија за одржување во доцна фаза на оваријален карцином

Niraparib како терапија за одржување во доцна фаза на оваријален карцином

Niraparib претставува инхибитор на poly (ADP-ribose) polymerase кој се употребува кај жени со рекурентен оваријален карцином, карцином на Фалопиева туба или примарен перитонеален карцином. Се администрира перорално, еднаш дневно. Одобрен е од Американската агенција за храна и лекови во 2017 година.

Кај жените со оваријален карцином кои биле подложни на четири или повеќе циклуси на хемотерапија обично мала е веројатноста дека друга опција на третман ќе може значително да го продолжи нивниот животен век. Но, сепак, новата студија QUADRAобјавенаво The Lancet Oncology покажува огромно ветување за лекот niraparib во однос на продолжување на животниот век во случај кога сите сите други опции се безуспешни. Во оваа студија истражувачите ја евалуирале безбедноста и ефикасноста на niraparib кај 463 возрасни пациенти со метастатски, релапсен, високо сериозен епителијален оваријален карцином, карцином на Фалопиева туба или примарен периотонеален карцином кај пациенти кои претходни примиле повеќе од 3 циклуси на хемотерапија. Пациентите примале 300 мг перорален niraparib континуирано, почнувајќи од од првиот ден во 28-дневни циклуси до прогресија на болеста. Од моментот на прекин на евалуација на добиените податоци во април 2018 година, 21 пациент сеуште останал на терапија.

Резултатите од студијата претставуваат добри вести за пациентите со оваријален карцином  кои не поседуваат мутација во нивниот BRCA ген, како и оние кои примаат повеќе хемотераписки третмани. Со оглед на тоа дека студијата покажува подоло време на преживување за овие пациенти, дава поддршка за проширување на употребата на niraparib, PARP инхибитор кој се насочува кон канцерогените клетки без да ги оштети нормалните клетки. Бидејќи жените со BRCA-асоцираните карциноми даваат подобар одговор кон PARP инхибиторите, тие претставувале групата која најмногу била проучувана во текот на студијата, што резултирало со први индикации за употреба на лекови во третман на оваријален карцином. Сепак, само околу 25% од жените со оваријален карцином поседувале BRCA мутација или во нивниот тумор или крв, при што постоела голема потреба за ефикасна терапија за 75% од жените кои не поседувале BRCA мутации.

Поседување на BRCA мутација значи дека карциномот кај пациентот ќе одговори подобро на хемотерапија и на PARP инхибитор како што е niraparib. Жените со BRCA мутации имаат дефицит на хомологна рекомбинација, што значи дека кога нивните малигни клетки ќе направат грешка во процесот на делба, се отежнува поправката на тие грешки. PARP инхибиторите како niraparib поправката ја прават уште потешка, што е еднакво на третман кој може поефикасно да ги убие малигните клетки.

Сепак жените со BRCA мутации не се единствените пациенти со карцином кои имаат дефицит на хомологна рекомбинација. До 25% од жените кои не поседуваат BRCA мутација исто така може да ја развијат оваа состојба, што значи дека и тие може да имаат корист од употреба на PARP инхибитор. Студијата ги категоризира пациентите во две групи при што едната група спаѓаат пациенти кои се отпорни на хемотерапија базирана на платина и втора група на пациенти кои покажале одреден терапевтски одговор кон оваа терапија. Меѓу жените кои дале терапевтски одговор на нивниот последен третман со хемотерапија, 27% имале добар терапевтски одговор кон niraparib и околу 9.2 месеци до зголемување или проширување на туморот. Учесниците во студијата имале вкупно време на преживување повеќе од 20 месеци, што е добар резултат како последна линија на третман. Со оглед на тоа дека не е забележана поголема стапка на одговор од 10% кај жени кои имале четири, пет и шест хемотерапии, 27% одговор, особено кај жените кои не се BRCA позитивни, претставува добра предикција дека овие пациенти може да имаат придобивки од употребата на PARP инхибитори.

Што се однесува до безбедносниот профил, најчести несакани ефекти биле анемија (24%) и тромбоцитопенија (21%).

Дури и кај жените кај кои карциномот бил резистентен кон нивниот последен третман со хемотерапија, niraparib, сепак, овозможил продолжување на нивниот животен век, односно 33% од жените имале придобивки од употребата најмалку 4 месеци.

Според регулативата на FDA, единствен начин на кој жените кои не поседуваат BRCA мутација можат да употребуваат niraparib е позитивен одговор кон хемотерапија со платина, а потоа лекот да го употребуваат како терапија за одржување.

Референца:

  1. Kathleen, N.M., et al., Niraparib monotherapy for late-line treatment of ovarian cancer (QUADRA): a multicentre, open-label, single-arm, phase 2 trial.The Lancet Oncology. DOI:10.1016/S1470-2045(19)30029-4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.