1

Коадминистрацијата на ремдесивирот со хлорохин фосфат или хидроксихлорохин сулфат доведува до редуцирана антивирусна активност на ремдесивирот

FDA издаде предупредување наменето за сите здравствени работници за новооткриената интеракција помеѓу ремдесивир и хлорохин фосфат или хидроксихлорохин сулфат, односно за потенцијалот за намалена антивирусна активност на ремдесивирот при коадминистрација со некој од овие два антималарици кои се користат во третманот на КОВИД-19.

Агенцијата нема доволно податоци за редуцирана активност на ремдесивирот во клинички услови, но продолжува да ги евалуира сите податоци поврзани со овој лек кој досега се покажа успешен во третманот на КОВИД-19. Имено, според изведените in vitro студии, антивиралната активност на ремдесивирот е антагонизирана од хлорохин фосфатот на дозно-зависен начин кога двата лека се коинкубирани во клинички релевантни концентрации на HEp-2 клетки инфицирани со респираторен синцијален вирус (RSV). Притоа, биле опсервирани повисоки EC50 вредности за ремдесивирот (концентрации при кои лекот индуцира одговор еднаков на половина од максималната вредност) при зголемување на концентрацијата на хлорохин фосфат, односно според достапните in vitro студии, зголемените концентрации на хлорохин фосфат го редуцираат формирањето на ремдесивир трифосфат во човековите бронхијални епителни клетки.

По проценката на достапните научни податоци и критериумите потребни за издавање на итно одобрение за пуштање во промет (анг. emergency use authorization-EUA) на ремдесивирот, FDA даде препорака дека лекот ги исполнува условите потребни за добивање на одобрение за пуштање во промет со што се овозможи истиот да биде дистрибуиран ширум САД и да се администрира интравенски кај пациенти кои се сомнителни за КОВИД-19 или кои имаат лабораториска потврда на болеста, како и кај педијатриски пациенти кои се хоспитализирани и имаат тешка клиничка слика. Според прелиминарните резултати од големото клиничко испитување, пациентите болни од КОВИД-19 кои биле третирани со ремдесивир имале пократко време на активна болест споредено со контролната група.

FDA препорачува медицинските лица да го прочитаат најновото дополнување на листот за информации (fact sheet) кога пропишуваат ремдесивир. Овие листови за информации (fact sheets) вклучуваат информации за можните несакани ефекти како: зголемени нивоа на црнодробни ензими како резултат на инфламација или оштетување на клетките на хепарот; и алергиски реакции кои вклучуваат низок крвен притисок, зголемен или намален пулс, недостаток на здив, отежнато дишење, ангиоедема (на пример, оток на јазик или усна/и), тешкотии при голтање, осип, гадење, повраќање, прекумерно потење, треска или респираторна слабост.

REFERENCE:

https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/remdesivir-gilead-sciences-fda-warns-newly-discovered-potential-drug-interaction-may-reduce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.