Национален фармакоинформативен центар

 
Мени
Реклами

Фармакоинформативни актуелности

Дата: 18-May-2017 ) -->
Фармакоинформативни актуелности

Важноста на преземањето на превентивни мерки и навременото пропишување на терапија кај пациенти со ризик фактори за мозочен удар

Кај една третина од пациентите кои во текот на својот живот доживеале мозочен удар, биле присутни добро познатите ризик фактори, како што се: висок крвен притисок, дијабетес, срцева болест, пушење, возраст и пол, претходна или фамилијарна историја на мозочен удар или транзиторен исхемичен настан, мозочна аневризма или атеровенски малформации. Меѓутоа, она на кое треба да се обрне внимание е дека тие не ги употребувале лековите кои можат да ја превенираат ваквата состојба, најверојатно поради нивно непропишување од страна на лекарите.

Податоците од околу 30.000 пациенти кои доживеале мозочен удар покажуваат дека кај околу 60% од нив биле присутни ризик фактори, што значи дека ваквите пациенти се прифатлива популација за започнување со терапија со антихиперлипидемични лекови, антикоагулантни лекови или антихипертензиви. Но, кај 54% од нив не се пропишани соодветните лекови и поради тоа настанува состојба на мозочен удар. Се смета дека скоро 12.000 мозочни удари на годишно ниво можат да се превенираат доколку се овозможи соодветно пропишување на превентивната терапија. Прочитајте во Повеќе...

Повеќе... | 8145 бајти повеќе

Дата: 18-May-2017 ) -->
Фармакоинформативни актуелности

Нов биосличен лек на MabThera (rituximab)

Класата на фармаколошки агенси, позната како биолошки лекови, предизвика револуција во начинот на кој се третираа најголем дел од болестите. Биолошките агенси главно содржат протеини кои синтетски се направени. Со оглед на тоа дека патентната заштита на голем дел од овие агенси е истечена, фармацевтските компании се обидуваат да создадат нови агенси кои делуваат исто како и биолошките кои се веќе на пазарот. Ваквите, биолошки слични или биослични лекови се приближно еквивалентни на генеричките верзии на биолошките лекови.

На 21 април оваа година, Комисијата за медицински производи за хумана употреба (Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP)) даде позитивно мислење, а во скора иднина и се очекува и одобрение за ставање на медицинскиот производ Riximyo во промет. Подносител на барањето е фармацевтската компанија Sandoz GmbH.

Riximyo ќе биде достапен како концентрат за раствор за инфузија во доза од 500mg и 100 mg. Прочитајте во Повеќе...

Повеќе... | 8586 бајти повеќе

Дата: 18-May-2017 ) -->

КЛИНИЧКИ ПРЕГЛЕД на ТЕРАПИЈА (Clinical medication review)  и план за фармацевтска грижа кај пациенти со полипрагмазија и кардиоваскуларни заболувања

Пропишувањето на терапија кај повозрасните несомнено е дека налага поголема  внимантелност бидејки помеѓу другото, бројот на пропишани лекови може да влијае на квалитетот на живот и придржувањето на пациентите кон  терапијата. Редовниот клинички преглед на терапијата (Clinical medication review) има потенцијал да ја подобри фармацевтската грижа кај овие пациенти. Клиничкиот прегледа на терапијата е дефиниран како „структурирана, критична проверка на лековите на пациентот со цел постигнување на согласност со пациентот за неговиот третман, оптимизирање на влијанието на лековите, минимизирање на бројот на лек-асоцирани проблеми и намалување на трошокот поврзан со терапијата“. Единствено клиничкиот преглед на терапијата, во кој се вклучени  фармацевт, лекар и пациент, може да ја подобри фармацевтската грижа. Вклученоста на пациентот е важна и за идентификација на лек-асоцираните проблеми и за долгорочниот тераписки успех. Фармацевтите поседуваат знаења и вештини за преглед на терапијата на пациентите кои се одпуштаат од болница (клинички и болнички фармацевти), но и на пациентите кои амбулантски се лекуваат (фармацевти во аптека), како и за да дадат стручни препораки до општите лекари. Во таа насока, публикуваните податоци покажуваат дека споредено со автоматско издавање на лековите без претходна проверка,  прегледот на терапијата која ја земаат повозрасни пациенти од страна на фармацевтот во аптека, доведува до значајно намалување на лек-асоцираните несакани ефекти и хоспитализации. Во болнички услови, грижата и третманот на пациентот по протокол води до промени во стандардната терапијата, и заради структурираниот фармацевтски преглед на терапијата пред одпуштање на пациентот од болница е од исклучително значење. Проценката на фармакотерапијата на пациентите вклучува проверка дали сите индикации се третираат соодветно, дали медикаментозниот третман е ефективен и безбеден, и дали пациентите се придржуваат до пропишаната терапија. Потенцијалните проблеми поврзани со фармакотерапијата може да се идентификуваат со примена на методите и критериумите дефинирани  во Medication Appropriateness Index, Beers criteria, или STOPP /START критериумите. Прочитајте во „Повеќе“...


Повеќе... | 15832 бајти повеќе

Фармакоинформативен прозорец

Дата: 17-May-2017 ) -->
Фармакоинформативен прозорец

17-ти мај - Светски ден на хипертензија

Како и секоја година, Светскиот ден на хипертензијата се одбележува на 17-ти мај. За прв пат, одбележувањето на овој ден е воведено во 2005 година и од тогаш, па сè до денес, главната цел на одбележувањето на овој ден е зголемување на јавната свест за хипертензијата и поттикнување на јавноста за превенција и контрола на овој ‘’тивок убиец’’. Оваа година, мотото на Светскиот ден на хипертензија е ‘’Know your Blood pressure’’- ‘’Знај го твојот крвен притисок’’.

Хипертензијата, или уште познато како висок крвен притисок, е главен ризик фактор за развој на кардиоваскуларни заболувања. Ваквиот тип на  заболувања претставуваат водечка причина за смртност во светот. Нормалните вредности за крвниот притисок изнесуваат 120-129 mmHg за систолниот и 80-84 mmHg за дијастолниот крвен притисок. Дијагнозата за висок крвен притисок се поставува индивидуално, во зависност од состојбата на пациентот. Вредности од 140/90 mmHg до 159/99 mmHg укажуваат на блага хипертензија, вредности од 160/100 do 179/109 mmHg – умерена, а поголеми вредности од 180/110 mmHg се знак за тешка хипертензија.

Целта на процесот на дијагностицирање на хипертензијата е да ги идентификува сите кардиоваскуларни ризик фактори, да се детектира постоечко оштетување на орган и поврзани клинички состојби, да се испитаат можните причини за секундарна хипертензија и стабилизирање на состојбата, односно видот и времето на започнување на третманот. Инциденцата на хипертензија двојно е зголемена во последните 5 години. Се проценува дека околу 40% од возрасната популација страда од хипертензија. На глобално ниво, само 57% од лицата со хипертензија се свесни за нивната состојба, 40.6% примаат антихипертензивна терапија, но само кај 13.2% се постигнува контрола на високиот крвен притисок.

Во светот, зголемениот крвен притисок е причина за 7.6 милиони предвремени смртни случаи. Околу 54% од случаите на мозочен удар и 47% од случаите на исхемична срцева болест се резултат на хипертензија. Податоците за хипертензија во Р. Македонија покажуваат дека само во минатата година, 154.000 пациенти биле дијагностицирани со есенцијална примарна хипертензија.

Денес, се повеќе загрижува фактот дека повеќе од 90% од младите луѓе се дијагностицирани со примарна есенцијална хипертензија, често асоцирана со фамилијарна историја на зголемен крвен притисок.

Главните ризик фактори за појава на хипертензија се:

o    Фамилијарна или претходна историја на хронична бубрежна болест, хипертензија, дијабетес, дислипидемија, мозочен удар, коронарна срцева болест (пред 55 годишна возраст кај мажи и пред 65 годишна возраст кај жени), ниска телесна тежина при раѓање;

o    Животните навики, вклучувајќи: пушење, диета, телесна тежина, гојазност, употреба на лекови, внес на алкохол;

o    Лични, психосоцијални и фактори од средината кои можат да влијаат врз ефикасноста на антихипертензивната терапија, вклучувајќи: едукација, семејна и работна средина, финансиска загриженост или психолошки стрес;

o    Депресија и изолирање од социјалното општество.Препораките во однос на промени во животниот стил се однесуваат на зголемена физичка активност, контрола на телесната тежина, рестрикција на внесот на сол и масти, откажување од пушењето и намалување на внесот на алкохол. Меѓутоа, доколку зголемениот крвен притисок не може да се контролира со промени во животниот стил, неопходно е започнување со антихипертензивна терапија.

Високиот крвен притисок не се лекува, но може да се превенира и да се третира со цел да се одржат вредностите на крвниот притисок под 140/90 mmHg. Соодветната контрола на хипертензијата е трошок-ефикасна мерка за да се избегне настанувањето на предвремена смрт. Доколку постои успешен менаџмент на терапијата кај пациентите со неконтролирана хипертензија, вклучувајќи ги и пациентите со субоптимални вредности на крвниот притисок како и оние кои не ја третираат хипертензијата, може да се превенираат околу 10 милиони смртни случаеви во период од 10 години на глобално ниво кои можат да настанат како резултат на кардиоваскуларни настани.


Дата: 07-Apr-2017 ) -->
Фармакоинформативен прозорец

7 април – Светскиот Ден на Здравјето

Според податоците на СЗО, 322 милиони луѓе или 4,4% од светската популација страдаат од депресија, а депресијата е главна причина за 800 000 самоубиства на годишно ниво во светот и е втора водечка причина за смртност меѓу помладата популација од 18 до 25 години. Она што е застрашувачко е фактот што од 2005 до 2015, за точно една деценија бројот на лица кои страдаат од депресија е зголемен за 18%. Токму затоа оваа година на Денот на Здравјето фокусот е ставен на депресијата и е покрената кампања со мото/слоган „Депресија – ајде да разговараме“. Целта на кампањата е уривање на стигмата за депресијата и поттикнување на лицата кои страдаат од депресија, да побараат навремена помош. СЗО посочува дека едукацијата е важен елемент во подобрување на овие „поразителни“ статистики, а посебно внимание треба да се посвети на најосетливити лица – адолесцентите, жените во репродуктивниот период, особено по породувањето, како и старите лица. Иако е невозможно стигмата целосно да се отфрли, со заеднички сили здравствените работници ширум светот треба да се обединат со цел да се намали дискриминацијата на лицата кои страдаат од депресија и да се направи чекор кон уривање на табуата околу менталното здравје.

Депресијата е често ментално заболување кое се карактеризира со перзистентна тага и целосно губење на интерес за секојдневните активности, во текот на 14 дена или подолго. Дополнително, депресивните лица имаат промени во енергијата, промени во навиките на спиење и јадење, може да имаат намалена концентрација, постојана анксиозност, иритабилност, чувство на грижа, вина или безнадежност. Депресијата води до зголемен ризик од злоупотреба на недозволени супстанци, алкохолизам, дијабетес и срцеви заболувања, но исто така важи и обратното, дека лицата кои страдаат од овие заболувања се склони кон депресија. Претставува главен ризик фактор за самоубиство и СЗО дава јасни насоки за навремено спречување.

Во Република Македонија, од декември 2014 година, отворени се пет центри за депресија во поликлиниките, кои работат еден ден во неделата во периодот од 15 до 20 часот. Ова се центри каде работи тим од специјалист доктор психијатар и медицинска сестра, а според досегашните податоци во Центрите за депресија за три години помош побарале 324 лица.

(1) 2 3 4 ... 159 »

Реклами
Најава
Корисник:

Лозинка:


Заборавена лозинка?
Реклами