Национален фармакоинформативен центар

 
Мени
Реклами

Фармакоинформативни актуелности

Дата: 23-Mar-2017 ) -->
Фармакоинформативни актуелности


Нова можности за пациенти со дијабетес тип 1


Главна функција на имуниот систем претставува борбата против вирусите и бактериите кои при одредени состојби, како инфекции, се присутни во нашето тело. Покрај нападот врз овие штетни вируси, имуниот систем ги напаѓа и клетките кои секретираат инсулин во организмот и како резултат на тоа, настанува намалување на нивото на инсулинот во телото. Бета клетките на Лангерхансовите островца се одговорни за создавање на инсулинот и при нивно оштетување, престанува и неговото создавање. Инсулинот е главниот фактор одговорен за намалување на нивото на шеќер во крвта, при што вишокот на шеќер во крвната циркулација подлежи на процес на метаболизам со посредство на инсулинот. Меѓутоа, високо ниво на шеќер во крвната циркулација може да доведе до сериозни проблеми, па дури и смрт. Поради тоа, од голема важност е третирањето на ваквата состојба колку е можно порано. Прочитајте во Повеќе...


Повеќе... | 6447 бајти повеќе

Дата: 23-Mar-2017 ) -->
Фармакоинформативни актуелности


Витамин Ц покажува ефикасност кон матичните канцер клетки

Витамин Ц или аскорбинската киселина е витамин кој многу често се користи како симптоматска терапија при настинка, воспаление на грло и синусни инфекции. Освен што ја подобрува функцијата на имуниот систем, сѐ пoактуелно е прашањето за неговата улога во борбата против карцином. Гоелмиот број на тераписки режими кои се применуваат кај карциномите најчесто се асоцирани со токсични ефекти и голем број на несакни реакции.  Кај напредените облици на карцином, главно, многу е мал одговорот кон терапија и се смета дека матичните канцер клетки (cancer stem cells- CSCs) се причина за метастазирањето на карциномот. Матичните канцер клетки претставуваат канцерогени клетки (влегуваат во состав на туморите или хематолошките карциноми) кои поседуваат карактеристики слични на нормалните матични клетки, особено поседуваат способност за поттикнување на развојот и растот на сите клеточни типови кои можат да се најдат во примерок од канцерогено ткиво. Прочитајте во повеќе...


Повеќе... | 7710 бајти повеќе

Дата: 23-Mar-2017 ) -->
Фармакоинформативни актуелности

Улогата на Фармацевтот во превенција на Дијабетес

Дијабетес е состојба карактери- зирана со хипергликемија, поли- урија, полифагија и поли- дипсија, на која секогаш и претходи состојба на пре- дијабетес. Предијабетес е состојба на променет мета- болизам на глукозата што резултира со повисоки серумски нивоа на глукоза кои се под прагот за дијагноза на дијабетес тип 1. Патогенезата на болеста вклучува инсулинска резистенција и дефектна функција на бета клетките во секрецијата на инсулин. Значајно е да се истакне дека  многу пациенти воопшто не знаат дека имаат дијабетес, а според најновите статистики, приближно  50% од дијабетичарите имаат неконтролиран дијабетес што ги прави екстремно подложни на ризик од микро и макроваскуларни компликации. Дополнително, ризикот за кардиоваскуларни компликации и предвремена смрт е за 70% повисок кај возрасната популација на пациенти со дијагностициран дијабетес тип 2. Од тука,  менаџирањето на оваа болест паралелно со пропишување на терапија за превенција од кардиоваскуларни заболувања е од исклучително значење. Прочитајте во Повеќе...

Повеќе... | 16102 бајти повеќе

Фармакоинформативен прозорец

Дата: 08-Mar-2017 ) -->
Фармакоинформативен прозорец

Напредокот во здравствените технологии и знаењата за молекуларните механизми за појава и третман на малигните заболувања, зголемената потреба од специјалистички консултативни услуги, како и  комплексноста и мултифакторијалноста на потребите на пациентите со малигни болести и зголемениот пристап на пациентите  до информации за лекови, пред се информациите за нови биолошки терапии,  значајно влијаат на клиничката пракса. Обезбедувањето на квалитетна грижа на пациентите со малигни заболувања станува се посложено. Она што беше прифатлив  модел на практикување на здравствена грижа за пациентите со малигни заболувања  во минатото, денес може да биде релативно неефикасен.

Антинеопластичните третмани налагаат координирана испорака на здравствената грижа од страна на здравствените работници во континуираниот процес кој вклучува проценка на ризикот за дијагностицирање на болеста, превенција, дијагноза, третман и следење на степенот на преживување и прогресија на болеста. Отворената и јасна комуникација во здравствениот тим чиј неизоставен член мора да биде фармацевтот како и транспарентноста во клиничкото делување со точно утврдените задачи и одговорности може да придонесе во навремено препознавање на потребите и донесувањето на исправни одлуки поврзани со животот на пациентите со малигни болести.

Онколошкиот фармацевт има значајна улога во тимот за здравствена грижа. Неговотот активно учество во донесувањето на клиничките одлуки го зголемува бенефитот од терапијата и ја намалува  асоцираната токсичност. Тој  помага во координацијата на целокупниот медицински план (хемотерапија, IV терапија, палијативна нега, правилна исхрана, советување на пациентите за тераписките очекувања, можни несакани настани/реакции, придржување кон терапијата...)

Земајки го сето ова во предвид, на 24 Февруари 2017 година,  беше одржан вториот по ред едукативен семинар/работилница од областа на онколошка фармација на тема "Имплементација на клиничко-фармацевтска пракса во грижа на пациенти со малигни заболувања"во организација на Секцијата за Клиничка фармација (работна група за онколошка фармација) при Македонско Фармацевтско Друштво.  Свои излагања на едукативниот состанок, акредитран од Фармацевтската комора на Р. Македонија со 10 поени имаа:

·    Доц. д-р Александра Капедановска Несторовска, специјалист по клиничка фармација од Фармацевтски факултет – Скопје, која ги презентираше резултатите од спроведената анализа за идентификација на ставовите, бариерите, перцепцијата и очекувањата на здравствените работници ( лекари и медицински сестри) за активно вклучување на клиничкиот фармацевт во директната грижа на пациентите со малигни заболувања;

·    Д-р Марко Скелин, специјалист по клиничка фармација, Општа Болница Шибеник, Хрватска кој посочи на улога и значење на клинички фармацевт во евалуација и менаџирање на несаканите ефекти на онколошкото оделение во неговата здравствена институција;

·    Д-р Еуген Јавор - специјалист по клиничка фармација од КБЦ”Сестре Милосрднице”, Клиника за тумори, Загреб, Хрватска  го објасни  значењето на фармацевтот при третман на пациентите  со орални антинеопластични лекови;

·    Дипл.фарм.  Билјана Индова се осврна на потенцијалните разлики во терапискиот ефект при третман на пациентите со оргинаторни наспроти  генерички лекови, особено кога станува збор современата биолошка терапија;

·    Д-р Милан Ристевски, специјалист радиотерапевт – онколог од Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија- Скопје, говореше за квалитет на живот на онколошки пациенти кои се на супортивна терапија ;

·    Проф. д-р Лидија Петрушевска Този од Фармацевтски факултет – Скопје, упати на значајните аспекти на нутритивна подршка во постигнувањето на позитивен тераписки исход кај онколошките пациенти;

·    Доц. Д-р Зорица Наумовска, специјалист по фармакоинформатика од Фармацевтски факултет – Скопје ги истакна знаењата и вештините кои треба да ги поседуваат фармацевтите во обезбедувањето на грижа на пациенти кои користат канабис;

·    Претседателката  на здружението за борба против рак БОРКА,  Биба Додева,  ги идентификуваше потребите и предизвиците во здравствената грижа на пациентите со малигни заболувања во Р. Македонја.Панел дискусијата, во која учествуваа сите предавачи, беше модерирана од Проф. д-р Љубица Шутуркова,  професор по клиничка фармација на Фармацевтскиот факултет - Скопје и на неа беа дискутирани видувањата и ставовите на лекарите, фармацевтите и пациентите кои се однесуваат на:

·    реалната  потребата од онко-хематолошки фармацевт во нашата земја,

·    начинот на регулирање на задачите и обврските на онко-хематолошкиот фармацевт,

·    потребата за континуирана едукација и стекнување на специјализирани вештини и знаења од областа на онко-хематолошката фармација,

·    клиничката пракса на препорaчување на терапевтската употреба на нутриенти како интегрална компонента на програмата за третман на канцер на пациентот,

·    економските импликации од примена  на клиничко фармацевтската пракса во грижата на пациентите,

·    принципот на генеричка заменивост кој најчесто се применува на хемиските ентитети и оправданоста за негова  примена кај биолошките лекови во хемато-онколошката терапија,

·    регулативите во земјите од ЕУ и Р. Македонија за биолошка заменливост на лекови во хемато-онкологија,

·    улогата на фармацевтот во советувањето за можните придобивки од употребата на канабис во медицински цели.Едукативниот состанок заврши со  работилница насловена како ” Презентација, менаџмент и третман на клинички случај – Карцином на дебело црево и терапија со XELOX протокол”,  водена од Д-р Билјана Гроздановска, специјалист радиотерапевт – онколог од Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија и Дипл. Фарм. Оливера Спасовска, специјалист по клиничка фармацијана на Универзитетска клиника за дигестивна хирургија, Скопје.

Иницијативата на Секцијата за клиничка фармација за имплементација на клиничко-фармацевтска пракса во грижа на пациенти со малигни заболувања со своето присуство ја подржаа 40 учесници, во најголем дел клинички и болнички фармацевти, лекари специјалисти од областа на хемато-онкологијата, пациенти и медицински сестри.

Значењето на едукативниот семинар на оваа тема беше препознаена и подржана од фармацевтските куќи, веледрогерии и претставништва во нашата земја: РОШ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, Алкалоид КОНС ДООЕЛ Скопје, Реплек Фарм- Скопје, ЕУРОФАРМ ДООЕЛ Скопје, ЗЕГИН и ФАРМА ТРЕЈД ДООЕЛ, Скопје,  на кои организаторите - Секцијата за клиничка фармација и работната група за онколошка фармација при Македонското Фармацевтско Друштво, во оваа прилка им изразуваат јавна благодарност.


Дата: 02-Feb-2017 ) -->
Фармакоинформативен прозорец

4ти февруари- Светски ден за борба против ракот

Како и претходните години, така и оваа година Светскиот ден за борба против ракот го одбележуваме на 4ти февруари. Мотото под кое што луѓето од целиот свет на овој датум се вклучуваат заедно во борбата против оваа болест е ‘’Ние можеме. Јас можам.’’ Кампањите во кои што тие земаат учество вклучуваат изведба на активности со цел да се зголеми грижата за заболените од оваа болест. Нивната цел е да се спасат милиони смртни случаи секоја година преку подигање на свеста и зголемување на едукацијата за оваа болест.

Глобалниот акционен план за превенција и контрола на хроничните неинфективни болести кој го започна Светската здравствена организација уште во 2013 година  и ќе трае до 2020 година има за цел да го намали морталитетот, морбидитетот и инвалидноста преку соработка на национално, регионално и глобално ниво.

На годишно ниво, од рак во светот умираат околу 8.2 милиони луѓе, од кои што околу половина умираат на возраст од 30-69 години.

Според Американското здружение за канцер, во САД во 2016 година приближниот број на нови пријавени случаи на рак изнесува 1.685.210 пациенти, додека приближен број на смртни случаеви изнесува 595.690. Од новите случаи на рак, ракот на простата е најзастапен (21%) кај машката популација, додека ракот на дојка е најзастапен тип на рак кај женската популација (29%). Што се однесува до смртните случаи,  ракот на белите дробови и бронхиите е убедливо најголем причинител за смрт и кај мажите и жените со 85.920 смртни случаи кај мажите и 72.160 смртни случаи кај жените.

Според податоците на Клиниката за радиотерапија и онкологија за 2015 година околу 4.200 нови лица во Македонија на годишно ниво заболуваат од малигни заболувања. Додека пак, според Клиниката, 2016 година треба да се прогласи за година на ракот, бидејќи се повеќе расте бројот на лицата во земјава кои што заболуваат од оваа сериозна болест. Кај мажите е доминантен ракот на белите дробови, простатата и колоректалниот карцином, а кај жените, ракот на дојка има највисока инциденца, на второ место е колоректалниот карцином, па ракот на белите дробови, на матката и на грлото на матката.

Ризик фактори за развој на рак се:

- возраст – просечна возраст за дијагностицирање на рак е 66 години

- алкохол – конзумирањето на алкохол може да го зголеми ризикот од рак на грло, ларинкс, црн дроб и дојка.

- супстанции во животната средина кои предизвикуваат рак- хемикалии присутни во чадот од тутунот, ултравиолетови зраци од сонцето, афлатоксини, бензен, кадмиум, етилен оксид, формалдехид, радон и сл.

- хронична инфламација- како резултат на инфекции, абнормален имун одговор кон ткива или некои состојби како гојазност при што може да дојде до оштетување на ДНК  и развој на карцином

- хормони- естрогените се познати женски полови хормони. Користењето на комбинирана хормонска терапија ај менопаузални жени (естроген плус прогестерон) може да го зголеми ризикот од рак на дојка кај жената.

- имуносупресиви – делуваат врз имуниот систем на тој начин што ја намалуваат неговата способност за детекција и уништување на канцер клетките или за борба против инфекциите кои предизвикуваат одреден тип на карцином.

- гојазност- ризик фактор за појава на рак на дојка, дебело црево, ректум, ендометриум, хранопровод, бубрези и др.

-радијација – предизвикува оштетување на клетките и доведува до развој на карцином

- сончева светлина – УВ зрачењето предизвикува рано стареење и оштетување на кожата што може да доведе до рак на кожата.

- тутунот- водечка причина за појава на карцином поради присутните хемикалии кои можат да ја оштетат ДНК.

Превенцијата претставува еден од начините кој го намалува ризикот за добивање на карцином. Целта на примарната превенција е да се спречи неговиот развој и вклучува одржување на здрав начин на живот и избегнување на изложеност на супстанции кои се познати предизвикувачи  на рак, додека целта на секундарната превенција е да се откријат и третираат  преканцерозните состојби или ран, асимптоматски карцином.

Третманот, пак, се избира многу внимателно и вклучува една од следните интервенции: хирургија, радиотерапија и хемотерапија. Целта е да се излечи болеста или значително да го продолжи  животот со истовремено подобрување на неговиот квалитет.

Палијативната грижа е потребна на пациентите кои се во напредната фаза, каде што постојат мали шанси за излекување. Преку неа, кај 90% од пациентите може да се предизвика ослободување од физичките, психосоцијалните и спиритуалните проблеми.

(1) 2 3 4 ... 154 »

Реклами
Најава
Корисник:

Лозинка:


Заборавена лозинка?
Реклами